Munkedals kommunvapen

Meny

Bygglovsprocessen

En person står i förgrunden till bilden så att endast benen syns. Personen har gråa arbetsbyxor på sig och en hammare hänger i byxorna. I bakgrunden syns brädor som ligger staplade i en hög.

Du behöver söka bygglov om du ska:

  • Bygga nytt, bygga till ett befintligt hus och/eller ändra utseendet på ett hus, till exempel genom att byta fasad- eller takmaterial eller byta färg på någon byggnadsdel.
  • Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för ett annat ändamål (även att inreda ytterligare bostäder eller lokaler i byggnad).
  • Bygga murar högre än 0,5 meter.
  • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar.
  • Dessutom krävs bygglov för att anordna upplag eller materialgårdar, bygga stora radiomaster, vindkraftverk, cisterner, m.m. samt anlägga parkeringsplatser, idrottsplatser, båthamnar, campingplatser, eller dylikt.

Särskilda bestämmelser finns för en- eller tvåbostadshus.

Illustration av startbesked

Startbesked

Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked ges. I vissa enklare ärenden kan startbesked ges i samband med bygglov, medan det för mer komplicerade ärenden först ska hållas tekniskt samråd, där en kontrollansvarig för projektet ska närvara, innan startbesked kan ges. Att påbörja byggnadsarbeten utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift.

Förutom att en åtgärd ska vara förenlig med detaljplanens bestämmelser ska vissa bestämmelser i PBL 2 kap samt 8 kapitel vara uppfyllda. Det rör sig om till exempel en byggnads eller lokals lämplighet för sitt ändamål, god form-, färg- och materialverkan, tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, risken för olyckor, översvämning och erosion eller annan betydande olägenhet. 

Grannehörande

Om inlämnat förslag strider mot gällande detaljplan och kontoret bedömer att avvikelsen är liten ska berörda grannar höras innan beslut om bygglov kan fattas. Grannens eventuella synpunkter tas med i en samlad bedömning av åtgärden.

Hur länge gäller bygglovet?

Ditt bygglov upphör att gälla om du inte har påbörjat byggnationen inom två år, eller om du inte har färdigställt byggnationen inom fem år, räknat från dagen då beslutet vann laga kraft.

Slutbesked

När byggnationen är färdig ska slutbesked utfärdas innan byggnaden får användas. Detta är ett beslut som kommunen fattar. Att ta i anspråk byggnaden eller byggnadsverket utan slutbesked är förenat med byggsanktionsavgift.

 

 

Senast ändrad: 2017-12-05

Charlotta Claesson

Bygglovshandläggare

 

charlotta.claesson@munkedal.se

0524-181 24

 

Telefontider

Måndag-fredag kl. 10:00-12:00


MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

0524-180 00

munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider

Sociala Medier

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN 

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

 

För administratörer

Under uppbyggnad

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

Fax: 0524-181 10

 

Skicka e-post

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För anställda

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.