Munkedals kommunvapen

Vad betyder orden?

En brunröd blomma.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde och vid andra möten, i protokoll, handlingar och i andra sammanhang i kommunen används en del ord som kan vara svåra att förstå. I den här ordlistan förklaras en del av dessa ord.

 

Ajournera
Ajournera betyder att man tar en paus eller skjuter upp ett ärende till senare tidpunkt eller sammanträde.

 

Allmän handling
En allmän handling är en handling (brev, e-brev, fax, protokoll, beslut med mera) som har kommit in till kommunen eller som kommunen själv har tagit fram. Allmänna handlingar kan vara offentliga (tillgänglig för alla) eller sekretessbelagda (hemliga). Alla allmänna handlingar som är offentliga har du rätt att ta del av.

 

Bereda
Att bereda ett ärende, till exempel en motion, innebär att faktaunderlag tas fram och frågan diskuteras bland tjänstemän och politiker. Kommunala nämnder som har ett särskilt intresse i frågan som ska avgöras av fullmäktige ska yttra sig. Kommunstyrelsen bereder ärenden som kommunfullmäktige beslutar om.

 

Bordläggning
Bordläggning innebär att fullmäktige/nämnden skjuter upp beslutet till nästa sammanträde. Under tiden får inte någon ytterligare beredning av ärendet göras.

 

Dagordning
Dagordning/föredragningslistan innehåller de ärenden som ska behandlas på mötet. Kungörelse till fullmäktigesammanträde ska innehålla alla ärenden som ska behandlas. Handlingarna till sammanträdet innehåller underlag som behövs för beslutet.

 

Delegera
Att delegera innebär att man överlåter arbete och beslutsrätt till någon annan.

 

Interpellation
En interpellation är en omfattande fråga från en kommunfullmäktigeledamot. Frågan ska vara skriftlig och lämnas in i senast tre dagar innan ett sammanträde. Svaret kan leda till en diskussion i fullmäktige. Interpellationer leder inte till beslut. En enkel fråga är en enklare form av interpellation. Vid en enkel fråga är det bara den frågande och den svarande som får debattera. En enkel fråga leder inte till ett beslut.

 

Justering
Ett protokoll ska justeras av ordförande. Vid varje sammanträde med kommunfullmäktige utses dessutom två ledamöter att justera protokollet (vid nämndssammanträde en ledamot). Dessa skriver sina namn på det färdiga protokollet för att intyga att protokollet korrekt återger det som sammanträdet handlade om.

 

Jäv
Jäv är när någon av ledamöterna är personligen berörd av ett ärende. En ledamot som är jävig ska gå ut när det ärendet behandlas och får inte delta i beslutet.

 

Kungörelse
Att kungöra är detsamma som att offentliggöra att exempelvis ett sammanträde ska hållas. En kungörelse om fullmäktiges sammanträde måste göras minst en vecka före sammanträdet. Kungörelsen ska skickas till ledamöterna, ersättarna och sättas upp på kommunens anslagstavla (i Kummunhuset Forum) och annonseras i dagspressen. Kungörelsen behöver bara innehålla tid och plats för sammanträdet.

 

Medborgarförslag
Ett medborgarförslag är en möjlighet för kommunens invånare att komma med förslag eller lämna synpunkter på kommunens verksamheter. Medborgarförslagen är något av medborgarnas motsvarighet till politikernas motioner och din möjlighet till ett ökat deltagande i den lokala demokratin. Fullmäktige kan överlämna ett medborgarförslag till en nämnd för beslut.

 

Motion
En motion är ett förslag till kommunfullmäktige från en ledamot. En motion kan bara lämnas av ledamöter i fullmäktige. Ett ja till motionen betyder att kommunen ska göra så som motionären föreslår. En motion måste alltid beredas innan den kommer upp för beslut.

 

Offentlighetsprincipen
Offentlighetsprincipen innebär att alla svenska och utländska medborgare har rätt att ta del av allmänna, offentliga (tillgänglig för alla) handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen.

 

Presidium
Presidiet utgörs av den ordinarie ordförande och vice ordförande på ett fullmäktigesammanträde.

 

Personuppgiftslagen
Personuppgiftslagen, PuL, har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med behandlingen av personuppgifter. Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

 

Proposition
Proposition är ett annat ord för förslag. Ett förslag till beslut vid omröstning framställs av ordföranden (i fullmäktige, i kommunstyrelsen eller i nämnderna). En propositionsordning är det sätt som ordföranden lägger fram förslagen till omröstning på. Om det finns mer än två förslag till beslut i ett ärende kan det ha stor betydelse i vilken ordning förslagen ställs mot varandra.

 

Remiss
En remiss är synpunkter från andra i ett ärende. Myndigheter, organisationer eller personer som får säga vad de tycker om nya förslag.

 

Reservation
En reservation innebär att en ledamot anmäler att han/hon är mot ett beslut som fattats. En reservation kan lämnas antingen skriftligen eller muntligen och tas med i protokollet.

 

Sekretesslagen
En särskild lag, sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. Så om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det.

 

Votering
Votering innebär rösträkning. I första hand röstar fullmäktiges ledamöter genom att rösta ja, nej eller avstå från att delta i beslut om det förslag man röstar om. Fullmäktiges ordförande avgör vilket förslag som fick flest ja-rop. Det kallas att besluta genom acklamation. Om någon begär votering ska rösterna räknas.

 

Återremiss
Återremiss innebär att fullmäktige/nämnden skickar tillbaka ärendet för ny beredning. Ärendet ska då beredas ytterligare innan ett nytt förslag kommer tillbaka för beslut.

 

Överklagan
Ett beslut i fullmäktige och av nämnder kan normalt överklagas. Ett annat ord för detta är att medborgarna i kommunen har besvärsrätt. Ett beslut som inte kan överklagas enligt annan lagstiftning överklagas till Förvaltningsrätten, som gör en laglighetsprövning. Ett beslut kan upphävas bara om:

det inte har tillkommit på rätt sätt; "i laga ordning"
det gäller något som kommunen inte kan besluta om
kommunen har överskridit sina befogenheter, ellerombeslutet strider mot någon lag

Munkedals kommun

Kommunhuset

Centrumtorget 5länk till annan webbplats

455 80 Munkedal

 

munkedal.kommun@munkedal.se

0524-180 00

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

Fax: 0524-181 10

 

Skicka e-post

Sociala Medier

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN 

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

 

För anställda

Under uppbyggnad

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

Fax: 0524-181 10

 

Skicka e-post

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För anställda

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.