Munkedals kommunvapen

Mobbning, trygghet, säkerhet

Definition av kränkande behandling

Klandervärda eller negativt präglade handlingar av en eller flera individer som riktas mot enskilda på ett kränkande sätt.

Definition av mobbning

Mobbning är när en eller flera individer flera gånger blir utsatta för negativa handlingar från en eller flera individer. Handlingen kan vara av både fysisk eller psykisk karaktär. Vid mobbning är samma person alltid i underläge. Konflikter mellan elever behöver inte vara mobbning.

Syftet med handlingsplanen

Planen ska fungera som ett stöd för all personal när elever blir utsatta för kränkande behandling eller mobbning. Planen ska även fungera som vägledning i det förebyggande arbetet.

Målen med handlingsplanen

Att skapa ett öppet och positivt klimat som ger en tryggare och vänligare miljö. Eleverna ska i skolan möta respekt för sin person, sitt arbete och där vi alla skall utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. Ingen mobbning skall förekomma på skolan, varken mellan elev - elev, elev - personal, personal - elev eller personal - personal.

Handlingsplanens uppbyggnad

Handlingsplanen är uppdelad i sex olika delar:

 • Förebyggande åtgärder
 • Kartläggning av kränkande behandling och mobbning
 • Aktiva åtgärder
 • Uppföljning
 • Litteraturtips
 • Bilagor

Förebyggande åtgärder

Personalen

 • All personal som är ansvarig och har ett aktivt och medvetet förhållningssätt för att upprätthålla det goda klimatet på skolan.
 • All personal som är ute och har elevtillsyn använder likadana gula västar för att eleverna lätt skall kunna se dem.
 • En personalgrupp arbetar för en barnvänligare skolgård.
 • En antimobbningsgrupp arbetar aktivt på skolan.
 • Klassläraren ansvarar för att klassen genomför vänskapsövningar och bygger upp en klassgemenskap.
 • Klassläraren förankrar skolans trivselregler i klassen.
 • Klassläraren informerar om skolans mobbningsplan och trivselregler på föräldramöte.
 • Eleverna
 • Eleverna har ett ansvar att följa trivselreglerna.

Vängruppen

 • Vängruppen består av 1 elev/klass från förskoleklass till år 5 och antimobbningsgruppen. Vängruppen skall träffas 1 gång per månad.

Tvärgruppsaktiviteter/Fadderverksamhet

 • Ibland träffas alla elever för att ha gemensamma aktiviteter.
 • Ibland har klassen ett gemensamt tema där det sker tvärgruppsaktiviteter.
 • "Elevens val": I detta val får eleven aktivt bestämma ett ämne som eleven vill arbeta med. Här får eleven arbeta tillsammans med andra klasser på skolan.
 • Vi har fadderverksamhet mellan klasser.

Elevrådet

 • Elevrådet består av elevrepresentanter ur varje klass från och med år 2.
 • Elevrådet är delaktigt i utformningen av regler på skolan.
 • Elevrådet arrangerar fotbolls-, innebandy- och basketturneringar på skolan.
 • Elevrådet träffas en gång per månad.

Klassråd

 • Varje klass har klassråd en gång per vecka.
 • På klassrådet stämmer man av hur klimatet är, hur eleverna mår, att alla har en kompis.
 • På klassrådet tar man upp frågor som elevrådsrepresentanterna tar med sig till elevrådsmötet och till "Vängruppens" möte.
 • På klassrådet gör man egna regler för vad som gäller i klassrummet.

Föräldraråd

 • Föräldrarådet är sammansatt av föräldrar och personal som tillsammans har träffar 1-2 gånger per termin.

Kartläggning av kränkande behandling och mobbning

 • Personal och elever undersöker var på skolgården eller i skolbyggnaden kränkande behandling och mobbning förekommer och vilka som är inblandade.
 • Vängruppen och elevrådet har möte en gång i månaden där det tas upp om det förekommer kränkande behandling eller mobbning på skolan och i så fall var. Förslag läggs för att lösa problemen.
 • Vi har arbetslagsträffar och spårmöten där elevvård tas upp.
 • Varje klass har klassråd där problem tas upp och förslag ges på åtgärder för att lösa problemet.
 • Varje år svarar elever på enkät där de kan uttala sig om hur de upplever klimatet på skolan.
 • Genom en öppen kontakt med föräldrarna kan problem upptäckas tidigt.

Aktiva åtgärder

Handlingsplanen är uppdelad i tre delar:

A

Då elev utsatts för kränkande behandling av annan elev skall berörd personal i första hand försöka lösa problemet genom samtal med den/de inblandade. Samtalet ska föras med en elev i taget.

 

Följande modell kan användas:

 1. "Vi vet vad du gjort": Tala om vad ni vet. Det är viktigt att vara rak och tydlig.
 2. Tala om att skolan inte accepterar kränkande behandling eller mobbning.
 3. Tala om vad skolan tänker göra.
 4. Fråga eleven vad han/hon tänker göra. Dokumentera.
 5. Tala om för eleven att personalen kommer att vara vaksam och se efter att löftena efterlevs.
 6. Kontakta hemmen. Föräldrarna ska alltid informeras. Tala om vad eleven gjort, men också vad den lovat.
 7. Berätta vad skolan gjort för den utsatta eleven, så att den får stöd.
 8. Sätt datum på tre uppföljningsträffar, för att se hur situationen är, hur löftena efterlevs etc. Informera föräldrarna.
 9. Lägg en kopia av dokumentet i elevmappen.

B

Då elev utsätts för kränkande behandling av personal skall rektor kontaktas.

C

Går inte problemet att lösa kallas det till EVK.

 

D Om problemet kvarstår kontaktar rektor socialförvaltningen

Litteratur

 • Att stoppa mobbning går, Lagerman Stenberg
 • Mobbning går att stoppa, Horning
 • Jag duger, Text och Tanke Förlaget
 • Nej, lägg av, Widerberg
 • Mobbning, Höistad
 • Mobbning och våld i verkligheten, Olsson

Senast ändrad: 2017-05-12

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

OM WEBBPLATSEN 

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

 

För anställda

Under uppbyggnad

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

Fax: 0524-181 10

 

Skicka e-post

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För anställda

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.