Publicerad:

Senast ändrad:

Omorganisation av skolor i Dingle och Hällevadsholm

Kommunstyrelsen i Munkedals kommun har beslutat att Hällevadsholms skola blir en lågstadieskola med förskoleklass upp till årskurs tre och Centrumskolan i Dingle en mellanstadieskola för årskurs fyra till sex inom upptagningsområdet Svarteborgs rektorsområde. Fritidsverksamhet kommer finnas på båda skolorna.

Syftet med omorganisationen är att skapa bättre förutsättningar för alla elever att lyckas med sina studier.

 

Centrumskolan har idag cirka 140 elever (F-6) medan Hällevadsholms skola har cirka 70 elever (F-6). Centrumskolan i Dingle har stora lokalbehov med möjlighet till flexibla lösningar och det är i dagsläget svårt att dela in elevgrupperna utifrån elevernas behov. På Hällevadsholms skola är det mycket små klasser och det är svårt att täcka upp behörigheten i alla ämnen.

 

Omorganisationen som startar höstterminen 2018 skall ge en jämnare fördelning mellan elevantalen på skolorna och samla personalresurserna för låg- respektive mellanstadium, vilket därigenom skall ge eleverna en högre kvalitet i sin undervisning.

 

Regeringen har beslutat att från höstterminen 2018 kommer undervisningstiden för alla elever i grundskolan att delas upp mellan låg-, mellan- och högstadiet. Timplanen kommer att innehålla lägsta antalet timmar per ämne i varje stadium. Detta för att det ska bli mer lika över hela Sverige och underlätta när elever byter skola.

 

De nya bestämmelserna säger även att alla elever ska få undervisning inom ramen för språkval senast i årskurs 6, vilket innebär att årkurs 6 elever i Munkedals kommun från och med höstterminen 2018 kommer att åka till Kungsmarksskolan för få undervisningstimmar i valt språk.

 

Skolverket säger i en prognos att skolor och förskolor kommer behöva rekrytera 77 000 lärartjänster de närmaste fem åren. Skolledningen i Munkedals kommun ser att omorganisationen i Svarteborgs rektorsområde kan underlätta framtida rekryteringar av lärare och specialpedagoger och ge bättre plattformar för kollegialt samarbete på respektive skola.

 

Munkedals kommun har handlat upp skolbussar i egen regi vilket gör att skolskjutsarna från och med höstterminen 2018 kan anpassas efter skolornas verksamheter.

 

Fritidsverksamhet kommer att finnas på båda skolorna.

 

Information till berörda vårdnadshavare om genomförandet av omorganisationen kommer att förmedlas löpande via kommunens skolverksamheter.

 

Tipsa webbredaktionen