Publicerad:

Senast ändrad:

Förnyat samverkansavtal med Polisen

Foto på fyra personer, tre män och en kvinna, som står tillsammans i kommunhusets foajé.Förstora bilden

Från vänster: förste vice ordförande i kommunstyrelsen Göran Nyberg (L), kommunstyrelsens ordförande Jan Hognert (M), folkhälsostrateg Linn Karlsson och chef lokalpolisområde Västra Fyrbodal Jens Börretzen.

Munkedals kommun och Polisen har skrivit under ett förnyat tvåårigt samverkansavtal. Syftet med samverkansöverenskommelsen är att öka, fördjupa och utveckla samarbetet mellan kommunen och polisen. Därigenom ska tryggheten för medborgare och verksamma i kommunen öka. Genom att samarbeta skapas större effektivitet i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. I avtalet står bland annat att medborgarlöften ska tas fram genom medborgardialoger, och att dessa löften ska följas upp och utvärderas årligen.

Åtgärdsplanen bygger på en gemensam problembild och omfattar åtgärder och aktiviteter för det aktuella året. De i planen angivna åtagandena innebär en ambitionshöjning för respektive part. Åtagandena är däremot inte bindande i strikt juridisk mening.

Parternas åtaganden

  • Parterna ska följa beslutad åtgärdsplan.
  • Åtgärder och aktiviteter ska verkställas inom den överenskomna tidsperioden och ansvaret åligger utförarna.
  • Utförarna åläggs återrapportering.
  • Överenskommelse om ny åtgärdsplan ska träffas innan innevarande plan löper ut.
  • Medborgarlöften ska tas fram genom medborgardialoger.
  • Medborgarlöften ska följas upp och utvärderas årligen.

 

Trygghetsgruppen är ansvarig för revidering, utveckling och uppföljning av åtgärdsplanen samt att arbetet bedrivs framåt.

 

På sidan Brottsförebyggande arbete kan du läsa mer om medborgarlöftet och åtgärdsplanen för 2019.

 

Nytt medborgarlöfte och åtgärdsplan för 2020 håller på att tas fram.

 

Tipsa webbredaktionen