Publicerad:

Senast ändrad:

Information till dig med närstående som har bistånd från kommunen

Händer som vilar på en gångkäpp i vårsolen

Denna information riktar sig till dig med närstående som får hjälp av kommunen i form av ett bistånd. Vi i välfärdsförvaltningen är medvetna om att en del av de åtgärder som myndigheter och kommuner vidtagit kan skapa oro och många frågeställningar. Vi har även uppmärksammat att många frågor gällande vård och omsorg lyfts i media och vi vill därför informera om de åtgärder som förvaltningen vidtagit för att säkerställa att du som närstående får rätt information.

Den 10 mars fattade förvaltningschefen för välfärd i samråd med kommundirektör beslut om att välfärdsförvaltningen skulle gå i stabsläge med anledning av pandemin orsakad av covid-19.


Staben arbetar kontinuerligt med att förse medarbetare med dagsfärsk information, nya riktlinjer och rutiner kring covid-19 för att skapa trygghet för våra brukare och medarbetare.


Vi arbetar på flera olika fronter för att säkerställa att våra verksamheter fungerar, trots den situation vi befinner oss i och står inför.


Några av de åtgärder vi vidtagit:


  • Utbildning. Alla medarbetare inom välfärdsförvaltningen genomgår en extra webbutbildning gällande basala hygienrutiner. De som arbetar vårdnära får också löpande uppdaterad information från medicinsk ansvarig sjuksköterska kring covid-19.
  • Skyddsutrustning. Vi inventerar löpande vår skyddsutrustning för att säkerhetsställa att vi har det material vi behöver för att kunna göra arbetet så tryggt som möjligt. Den senaste veckan har vi fått ytterligare leveranser och fyllt på vårt förråd och fler leveranser väntas. Vi tillverkar egna visir genom att använda oss av 3D skrivare. De medarbetare som arbetar inom hemtjänst, hemsjukvård och boendestöd kommer ha en ryggsäck med skyddsutrustning med sig att använda vid eventuella symtom hos vårdtagare.
  • Smitta. Vi är förberedda att ta om hand de brukare som eventuellt blir sjuka i covid-19 inom våra verksamheter så som i särskilda boenden och hemtjänst. Vi uppdaterar löpande våra riktlinjer enligt information från vårdhygien (VGR) och Folkhälsomyndigheten.
  • Personalplanering. Vi har en planering för att hantera sjukdomsbortfall upp till 50% personalgrupperna inom varje verksamhet. Det pågår en rekrytering av ytterligare vikarier.
  • Epidemiavdelning. Vi har planering klar för att öppna upp en epidemiavdelning om behovet uppstår, för att ta hand om personer med Covid-19 som idag har hemtjänst eller de som behöver vård vid hemgång från sjukhus. Epidemiavdelningen etableras på övervåningen på vård- och omsorgsboendet Ekebacken och kommer att ha 11 vårdplatser i egna rum. Ingången till epidemiavdelningen är separat, ingen kontakt sker med övriga enheter. För att ytterligare förhindra smittspridning så kommer personal som arbetar på epidemiavdelningen inte att arbeta inom andra verksamheter. Vi har stämt av planeringen med vårdhygien inom VGR.


Vi arbetar hårt för att du skall känna förtroende för vår förvaltning och för våra medarbetare i arbetet med din närstående.


Vi följer dagligen de riktlinjer och rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen, och vi är beredda på att anpassa oss efter rådande läge.


Din närstående är vår högsta prioritet - och tillsammans klarar vi den här utmaningen!


Med varma hälsningar från oss i välfärdsförvaltningen.