Publicerad:

Senast ändrad:

Företagen mer nöjda med det lokala företagsklimatet

Bild över motorvägsbron över Örekilsälven

Den 26 maj presenterades resultatet av Svenskt Näringslivs enkätundersökning om det lokala företagsklimatet. I Munkedal visar resultaten att företagen i år är mer nöjda med det lokala företagsklimatet.

— Det sammanfattande omdöme som företagen i Munkedal ger sin kommun är klart högre jämfört med fjolårets resultat. Det är tydligt att företagen märker av de riktade insatser som kommunen har genomfört. Samtidigt får man inte slå sig till ro, och frågan om exempelvis ”upphandling” pekas ut som ett förbättringsområde, säger Alexander Fägersten, näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv.


- Att analysera materialet och jämföra med föregående åren kommer att ha hög prioritet för oss i juni och ska ligga till grund för vår planering inför hösten säger Clas Hedlund, näringslivsutvecklare i Munkedals kommun. Vi är såklart glada för den positiva förändring som kan sammanfattas ur årets enkät.


Under fredagen 29 maj hölls ett dialogmöte mellan kommun och företagare för en första utvärdering av årets resultat.

90 företag i Munkedals kommun har svarat på enkäten, vilket är 51 % av de tillfrågade. Det är en högre siffra än snittet i Sverige.


Insatser 2019

År 2019 var det tre punkter som lyftes fram utifrån dåvarande enkätsvar:

  1. Bygglov & myndighetsutövning. Förändra attityd, bemötande och synsätt

  2. Fler företagsbesök. Dra nytta av att vara en liten kommun.

  3. Information. Hitta vägar att nå ut till företagen.


Med det låga resultatet 2019, och de tre punkterna ovan som företagen då hade som tips, har en hel del inriktade insatser gjorts. Bland annat fler företagsbesök, ökat informationsflöde via bla kommuntidningen med tre nummer 2019, samt ökad fokus på rådgivning i samband med eller innan bygglov lämnas in.

- På de frågor som hanterar dessa delar har kommunen på ett höjt resultat på ”Information till företagen” med hela + 0,5 enheter, ”Tjänstemännens attityder” med + 0,2 enheter, ”Kommunens service och bemötande” med + 0,4 enheter och ”Sammanfattande omdöme” med + 0,4 enheter, berättar Clas Hedlund.


Utmaningar

Enkärsvaren visar även på en del utmaningar och det gäller att vara ödmjuk inför framtiden och vara klar över att det är ett lagspel som leder till framgång.


En sådan utmaning är att 31 % av företagen känner att de påverkas i mycket eller ganska hög utsträckning negativt av brottslighet/otrygghet. Snittet för Sverige är 26 %.


I enkäten 2020 är företagarnas rekommendationer till Munkedals kommun:

  • Lägre skatter och avgifter
  • Minskad brottslighet och ökad trygghet
  • Ökad förståelse för företagande
  • Bättre dialog
  • Fler bostäder

Nu ser vi över enkätsvaren för att fortsätta det vi påbörjat under hösten, med fokus på ovan punkter, avslutar Clas Hedlund.


För mer information om enkäten och resultat - se www.foretagsklimat.se

Tipsa webbredaktionen