Publicerad:

Senast ändrad:

Så hanteras vaccinationer mot covid-19 av Munkedals kommun

Bild på Kristina Nyckelgård och en spruta som görs redo för vaccinering

Kristina Nyckelgård, medicinskt ansvarig sjuksköterska, svarar på frågor om kommunens vaccinationer

Kommunernas vaccinationer har fått stor uppmärksamhet de senaste veckorna – och det kan finnas ett behov bland invånare och andra av att få mer information om vaccinationsläget i Munkedals kommun. Här berättar kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS), Kristina Nyckelgård om de vaccinationer som berör kommunens vårdtagare och personal, utifrån ett antal frågeställningar.

22 februari 2021

- Först av allt vill jag säga att jag är glad över att vi som kommun hade möjlighet vara en av de första att börja vaccinera, berättar Kristina Nyckelgård. Både våra egna sjuksköterskor och regionens upphandlade aktör Hälsobolaget har utfört ett mycket bra arbete i en komplex situation. Det finns dessutom en stor villighet bland vår vårdpersonal att ta vaccinet och därigenom bidra till att vi skyddar våra äldre.


- Sedan tycker jag att det är viktigt att ha med sig de stora utmaningar som den här typen av massvaccineringar för med sig, fortsätter Kristina Nyckelgård. Dels handlar det om att hantera vaccinets kylkedja och hållbarhet, där tidsfaktorerna är kritiska, dels handlar det om att utföra ett stort antal vaccinationerna på ett korrekt och säkert sätt, utifrån det tilldelade uppdraget.


Kristina Nyckelgård, MAS, svarar på frågor kring kommunens vaccinationer

Vem ansvarar för vaccineringen i kommunen?

Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för samordning av vaccin och vaccineringar och som fördelar doser till kommunerna. I kommunen finns i nuläget tre aktörer som är delaktiga i vaccinationsfrågorna – regionens vårdcentral, Hälsobolaget och kommunens hemsjukvård.


Kommunens hemsjukvård utför vaccinationer av vårdtagare på kommunens äldreboenden, samt äldre i hushåll som har kommunal hemsjukvård – under förutsättning att de tackat ja.


Hälsobolaget är ett av regionen upphandlat vårdföretag som i nuläget har i uppdrag att vaccinera vårdpersonal i bland annat Munkedals kommun.


Regionens vårdcentraler ansvarar för vaccination av exempelvis hemtjänst och äldre i fas 1 och 2. Jag vill hänvisa till vårdcentralens information, och 1177 för aktuell status kring regionens vaccinationsprocess.


Vilket vaccin mot covid-19 har använts av hemsjukvården och Hälsobolaget?

Hittills har vi använt vaccinet Comirnaty från Pfizer BioNTech.


Hur levereras vaccinet?

Regionen ansvarar för samordning av vaccinleveranser till de 49 kommunerna.


Pfeizers vaccin levereras fryst (-75 °C) till regionen. Vaccinet distribueras sedan ut till vaccinatörer i kyltemperaturer om 2–8 °C. I kylt läge har vaccinet en hållbarhet på upp till 5 dagar.


Den aktiva substansen i vaccinet är känsligt för skakningar och höga temperaturer, samt får inte utsättas för temperaturer under +2° C efter upptining.


Regionen kan med kort varsel gå ut med förfrågningar om mottagande eller förändringar av planerad leverans, då regionens tillförsel av vaccin varierar. Det har gjort att vi måste ha en beredskap för att snabbt kunna hantera hela kedjan, då vi hela tiden arbetar mot klockan.


Vad måste man tänka på i hanteringen av vaccinet?

Vaccinet får inte ”bryta kylkedjan” – vilket innebär att vi lokalt måste förvara vaccinet i mellan 2–8 °C fram till att vaccinet ska spädas, eller blandas som vi ofta säger.


Vaccinet är även skakkänsligt och måste hanteras och förflyttas varsamt, när vi exempelvis vaccinerar hemma hos en av kommunens vårdtagare.


Innan vaccinet injiceras måste det spädas med natriumklorid. Varje flaska av Pfeizers vaccin ger 5-6 doser. Ursprungligen sa man 5 doser per flaska, men vi ser nu att många flaskor räcker till 6 doser.


Obrutna flaskor kan förvaras i rumstemperatur i max 2 timmar innan spädning. Efter spädning bör vaccinet användas snarast, men måste injiceras inom 6 timmar. I samband med att vaccin tas från kyl till rumstemperatur ska datum, klockslag och tid för hållbarhet anges.


Av säkerhetsskäl måste den sjuksköterska som drar upp en spruta/dos med vaccin, även vara den som utför vaccineringen av dosen. Det är även mycket viktigt att vi aldrig behöver kassera några doser på grund av att tiden runnit ut.


Vem får ordinera vaccin mot covid-19?

Det är läkare, samt sjuksköterska med specialistutbildning, som exempelvis distriktsköterska, som får ordinera läkemedel för vaccin mot covid-19. Sedan är det ju frivilligt för varje enskild person att tacka ja till vaccinering.


Vilka har fått vaccinet hittills?

Alla vårdtagare som tackade ja på äldreboendena har nu blivit vaccinerade av sjuksköterskor från kommunens hemsjukvård med både dos 1 och 2.


Även alla äldre i hushåll med kommunal hemsjukvård har blivit vaccinerade i sina hem med både dos 1 och 2, under förutsättning att de tackat ja. Sedan tillkommer det nya inskrivna vårdtagare inom hemsjukvården löpande.

Hälsobolaget har vaccinerat personal inom kommunen som ingår i Folkhälsomyndighetens prioritering Fas 1: personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer som bor på särskilda boenden eller har hemtjänst. Då inga doser av vaccinet skulle gå förlorat, har vi i anslutning till personal Fas 1 även fyllt på med personal från Fas 2: personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära patienter och omsorgstagare.


Det är också viktigt att veta att kommunen inte får lov att föra egna register över vem som blivit vaccinerad. Alla vaccinationer mot covid-19 ska däremot registreras i det nationella vaccinationsregistret Svevac.


Varför blir personalen vaccinerad?

Syftet med att vaccinera personalgrupper är att förstärka barriären mot att få in smitta på särskilda boenden eller hemma hos äldre med hemsjukvård och/eller hemtjänst. Det innefattar även personal som rör sig i lokalerna eller bland vårdpersonal, såsom personal inom kost, lokalvård, fastighetsskötsel eller liknande.

Hur blir personalen vaccinerad?

Hälsobolaget har använt en stor lokal i kommunen, dit personalen kallats i flera större omgångar. Sedan har det varit löpande-band principen med ett antal vaccineringsstationer och observationsplatser, där de vaccinerade fått avvakta i femton minuter ifall någon oväntad reaktion skulle uppstå.


Varför vaccinerar inte kommunen andra äldre ute i samhället?

Kommunen har inte uppdraget att vaccinera andra grupper i samhället än de som ingår i kommunal hälso- och sjukvård. All annan vaccinering ansvarar regionen för.


Varför vaccinerar inte Hälsobolaget andra än personalen i nuläget?

Hälsobolaget är upphandlade av regionen för att vaccinera kommunens personal och ska i utifrån rådande uppdrag inte vaccinera andra grupper.


Hur kan det komma sig att det blir doser över?

Det beror bland annat på att man ofta kan utvinna 6 doser per vaccinflaska, vilket är mer än de ursprungligt sagda 5 doserna.


Det kan även bero på att det uppstår återbud från personer som är sjuka, har symtom eller av annan orsak inte kan närvara.


Har kommunen en så kallad reservlista för vaccinering av personal?

Vi har jobbat utifrån att först identifiera personalgrupper som arbetar nära vårdtagare i fas 1.

I andra hand har vi fortsatt med personal som arbetar med vårdtagare i fas 2 och privata vårdutförare inom tex personlig assistans.


I dessa personalgrupper ingår även naturligtvis chefer som arbetar i verksamheterna. En chef i verksamheterna måste kunna delta aktivt i arbetet - tex i möten med anhöriga och vårdtagare.

I sista hand har vi, då vi absolut inte ska kassera vaccin, även vaccinerat annan personal som på kort varsel kunnat infinna sig i vaccineringslokalen. Reservplatser har mig veterligen inte erbjudits till grupper som exempelvis kommunledning eller politiker.


Är det många i personalen som tackat nej?

Kommunen identifierade i december 388 medarbetare som var aktuella för att vaccineras av Hälsobolaget. Vaccinationsstatus den 18 februari visade att 370 medarbetare fått dos 1 och 324 hittills fått dos 2, då vaccinering av dos 2 fortfarande pågår.


Det är alltså en mycket hög andel av våra medarbetare inom vården i Munkedals kommun som valt att vaccinera sig, vilket gläder mig stort.


Vad händer nu med vaccineringar som ligger inom kommunens ansvar?

Kommunens hemsjukvård har fortsatt vaccineringsansvar för nyinskrivna äldre i hemsjukvården, samt andra riskgrupper med hemsjukvård inom kommunens verksamheter. Kommunen samarbetar även med vårdcentralen i arbetet med att identifiera andra riskgrupper i kommunen.


Slutligen – varför kan man inte leva som vanligt efter att man vaccinerat sig?

Även om man har vaccinerat sig finns det fortfarande en risk att man kan vara smittbärare. Sedan ska man komma ihåg: att även om vaccinet har en mycket hög effektivitet, så finns det en ändå en liten risk att insjukna i covid-19.


Det är fortfarande viktigt att vara försiktig och fortsätta följa råd och rekommendationer – även efter att du vaccinerat dig.
För mer information om vaccin och vaccineringar – se 1177.se eller ring Vårdguiden 1177

1177.se - Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Tipsa webbredaktionen

 

webbredaktion@munkedal.se