Energimyndigheten uppmanar till minskad elanvändning

Exempel på kampanjmaterial från energimyndigheten

Exempelbilder från energimyndighetens kampanj.

Energimyndigheten har inlett en informationskampanj för att uppmana till minskad elanvändning i hela landet, genom ändrade vanor och ökad kunskap.

Sverige och Europa befinner sig i en exceptionell situation med ett krig i Europa med stora följdverkningar på energimarknaderna som i slutändan leder till höga elpriser. I ett sådant läge behöver alla använda mindre el. Många vill veta hur de kan bidra för att underlätta situationen.


Energimyndigheten går därför ut bredare med information för att bidra till ändrade vanor och ökad kunskap för att minska elanvändningen. Det kan göra skillnad både nu och under en tuff vintersäsong.


– Vi har en elprissituation som är bekymmersam både i Sverige och Europa. I vinter ser vi också en ökad risk för frånkoppling av delar av elnätet. Allt vi gör nu minskar risken för att den typen av störningar sker längre fram i vinter, säger Gustav Ebenå, avdelningschef vid Energimyndigheten.


Informationskampanjen ligger också i linje med EU:s nya lag om krisintervention på elmarknaden, som beslutades den 30 september. Det införs en skyldighet att minska elanvändningen med minst 5 procent under höglasttimmar. Det är nämligen då som gaseldad kraftproduktion har en betydande inverkan på elpriset.


Medlemsländerna ska också sträva efter att minska den totala efterfrågan på el med minst 10 procent fram till och med den 31 mars 2023.

Alla behöver hjälpas åt

För att förbättra situationen behöver alla hjälpas åt att minska elanvändningen. Det bidrar till att:

  • Vi dämpar elkostnaderna. För många är de höga elpriserna en tuff utmaning. Genom att använda mindre el kan du spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning.
  • Vi minskar risken för elbrist i vinter. När vi använder mindre el, eller flyttar den till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling, som orsakas av att användningen överskrider det vi kan producera och importera. Vi måste agera idag för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför vintern, när läget kan bli mer ansträngt.
  • Vi visar solidaritet. Genom att minska vår elanvändning hjälper vi varandra i Sverige. Men vi hjälper också våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.

Så kan du bidra

På Energimyndighetens webbplats hittar du information om läget, varför vi behöver minska elanvändningen och hur du kan bidra.


Varje kilowattimme (kWh) räknas - Energimyndigheten