Miljönämndens taxor

Miljönämnden tar ut en avgift för prövning och tillsyn enligt nämndens verksamhet. Det är en grundläggande princip att det är den som bedriver en verksamhet som kan orsaka hälso- eller miljöstörningar ska betala kostnaderna för samhällets tillsyn. Målet är att tillsynsverksamheten så långt som möjligt ska vara självfinansierad, istället för att bekostas med skattemedel.

Timavgift år 2023

Livsmedelstillsyn: 1330 kr/timme
Övrig tillsyn: 1080 kr/timme
Uppdragsverksamhet: 710 kr/timme


Timavgiften uppräknas årligen efter löneindex (LÖI).

Räkneexempel 2023

  • För en restaurang med sex timmars tillsynstid får årlig kostnad på 7980 kr
  • För ett avloppsärende som tar åtta timmar att handlägga blir avgiften 8640 kr
  • För ett värmepumpsärende som tar fyra timmar att handlägga blir avgiften 4320 kr

Detta är bara exempel på vad avgiften för handläggningen av ditt ärende kan bli. Läs mer om miljönämndens taxor i länkarna i spalten till höger.