Slam och latrin

Slamtömning skall utföras av kommunens godkända entreprenör om inte dispens beviljats av miljönämnden i mellersta Bohuslän.

Slamavskiljare, slutna tankar och andra typer av reningsanläggningar som behöver slamtömmas ska vara lätt tillgängliga för tömning och inspektion. Lock och andra tömningsanordningar får inte vara övertäckta vid tömningstillfället. Locket ska kunna flyttas av en person.


Fastighetsägaren ansvarar för anläggningens skötsel.

Tömningsintervall

Mer information om tömningsintervall finns på Rambo AB:s webbplats.

Eget omhändertagande av slam

Dispens från kommunal slamsugning av slam från slamavskiljare för bad-disk-tvättvatten kan medges om farbar väg (för slamsugningsfordon) saknas fram till fastighet/bostadshus. Slam ska omhändertas i en kompost och tömning ska ske med det intervall som anges i renhållningsföreskrifterna.

Slam från slamavskiljare med ansluten WC får endast omhändertas i egen regi av den som har en jordbruksfastighet med möjlighet att sprida på egen/arrenderad mark. Avvattnad/torkad slam från minireningsverk kan dock få omhändertas i kompost även av den som har en vanlig fastighet.

För att få ta om hand om eget slam ska en ansökan om dispens från kommunal slamtömning göras till miljönämnden i mellersta Bohuslän. Den ska innehålla uppgift om sökanden, fastighet, hur slammet ska tas om hand och vilken typ av slam det gäller.

Blanketter

När miljöenheten delger beslut kan förenklad delgivning komma att användas. Läs mer under relaterad information.

 

Ansökan om eget omhändertagande av slam Pdf, 96.9 kB.

Ansökan om latrinkompost Pdf, 103.4 kB.

Gemensam avloppsanläggning 2-5 hushåll Pdf, 143.4 kB.

Ansökan om förlängt hämtningsintervall för slam Pdf, 116 kB.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion