Anmälan

Vissa åtgärder behöver inte bygglov men kan kräva en anmälan och ett startbesked innan åtgärden får påbörjas.


Åtgärder som är anmälningspliktiga finns uppräknade i plan- och byggförordningen (PBF) 6 kap 5 §.


Några exempel på anmälningspliktiga åtgärder är:

 • Ändring av en byggnads bärande konstruktion.
 • Installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation.
 • Installation eller väsentlig ändring av en anordning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
 • Rivning utanför planlagt område.
 • Underhåll av en byggnad med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser.
 • Attefallsåtgärder - komplementbyggnad, komplementbostadshus, takkupa eller tillbyggnad <15 m²


Handlingar som ska bifogas till anmälningsblanketten är:

 • Teknisk beskrivning.
 • Förslag på kontrollplan
 • Ritningar skala 1:100 - fasadritningar och planritning
 • Situationsplan i skala 1:400

När det gäller installation eller ändring av eldstad/rökkanal, ska följade handlingar bifogas anmälningsblanketten:

 • Planritning, där placering av eldstaden/rökkanalen/kaminen framgår.
 • Prestandadeklaration på eldstaden/kaminen och rökrör.
 • Fasadritningar vid yttre förändringar

Förberedelser

Innan du gör en anmälan är det bra att ta reda på vilka regler som gäller och vilka förutsättningar som finns för ditt byggprojekt.

Kontakta oss på bygglovsavdelningen och fråga vad som gäller på din fastighet och tänkt åtgärd, rådgivning är kostnadsfritt.

Informera gärna grannar om byggprojektet. Då minskar ofta risken för att bygglovet överklagas.

Skicka in din anmälan

När bygglovsavdelningen fått in din anmälan skickas en bekräftelse till dig om att vi mottagit ditt ärendet. Om ärendet inte är komplett skickas ett föreläggande om att kompletteting krävs.


Att ärendet inte är komplett betyder att den saknar någon uppgift som krävs för prövningen eller att ritningarna inte är tydliga nog.


När ditt ärende bedöms som fullständigt skickar byggnadsnämnden ett meddelande om att ärendet är komplett.


Anmälan görs via e-tjänst eller pdf-blankett som du hittar under bygga och bo i kommunens e-tjänstportal

Byggherre

Byggherre kallas, enligt plan- och bygglagen (PBL), den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherren ska se till att arbetena utförs enligt regler och krav enligt plan- och bygglagen.


Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer