Anmälan

Vissa åtgärder behöver inte bygglov men kan kräva en anmälan och ett startbesked innan åtgärden får påbörjas.

Åtgärder som är anmälningspliktiga finns uppräknade i plan- och byggförordningen (PBF) 6 kap 5 §.

Några exempel på anmälningspliktiga åtgärder är:

  • Ändring av en byggnads bärande konstruktion.
  • Installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation.
  • Installation eller väsentlig ändring av en anordning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
  • Rivning utanför planlagt område.
  • Underhåll av en byggnad med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser.
  • Attefallsåtgärder - komplementbyggnad, komplementbostadshus, takkupa eller tillbyggnad <15 m²


Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer