Grannars möjlighet att påverka

Några gårdar som ligger nära varandra. Lummig grönska och en skog i bakgrunden. I förgrunden syns en hästpaddock.

Grannehör

I ansökan om lov och förhandsbesked ska i vissa ärenenden kända sakägare och organisationer underrättas och ges tid att yttra sig.


Yttrandena som inkommer beaktas i handläggningen och utgör en del av det underlag som ligger till grund för byggnadsnämndens beslut.

När ska grannar och sakägare underrättas?

  • När ansökan avser en åtgärd som innebär en avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser.
  • När ansökan avser en åtgärd som ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser.

Vilka ska höras?

Vid ett grannehör är det kända sakägare och organisationer som ska höras. Som kända sakägare räknas grannar med gemensam tomtgräns, så kallade rågrannar. Grannar räknas också de som bor på andra sidan en mindre väg eller gata.


Vid utskick till grannar ska samtliga lagfarna fastighetsägare underrättas. Alltså ägare till fastigheter eller innehavare av någon annan särskild rätt (ej hyresrätt) i fastigheter där rättigheterna är inskriva i fastighetsregistret.