Munkedals kommunvapen

Grannars möjlighet att påverka

Några gårdar som ligger nära varandra. Lummig grönska och en skog i bakgrunden. I förgrunden syns en hästpaddock.

Det är byggnadsnämnden som fattar beslut i ärenden om lov. Om berörda grannar och andra sakägare har getts tillfälle att yttra sig tas inkomna synpunkter i beaktan och sökanden får ta del av inkomna synpunkter.

Hörande av grannar


I följande ärenden om lov underrättar byggenheten grannar och andra sakägare som kan vara berörda.

 

  • När ansökan avser en åtgärd som innebär en avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser.

 

  • När ansökan avser en åtgärd som ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser.

 

Vilka som berörs bedöms i varje ärende. Grannar med gemensam fastighetsgräns med den fastighet som ansökan avser bedöms nästan alltid vara berörda. Det är alltid byggenheten som underrättar grannar och andra sakägare.

Adam Karlsson

Bygglovshandläggare

 

0524-181 35

planbygg@munkedal.se


Marianne Meijer

Bygglovshandläggare


0524-181 24

planbygg@munkedal.se

 

Per-Åke Willhed

Bygglovshandläggare

 

0524-181 05

planbygg@munkedal.se