Svartbygge, olovligt byggande

Att bygga eller riva utan lov eller startbesked är olagligt om åtgärden kräver lov eller anmälan. Kommunen har tillsynsansvar för att bygglovsplikten följs.


Lovplikten eller anmälningsplikten är till för att kommunen ska ha möjligheten att pröva om en åtgärd är lämplig, följer detaljplanen, passar in i omgivningen och uppfyller vissa byggnadstekniska krav.


När en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov är det byggnadsnämndens ansvar att se till att det som utförts blir undanröjt eller på annat sätt rättat. Bygglov kan beviljas i efterhand.


Vad är olovligt byggande?

  • Om bygglovspliktiga arbeten utförs utan bygglov och ett skriftligt startbesked.
  • Om anmälningspliktiga åtgärder påbörjas utan ett skriftligt startbesked.
  • Om den åtgärd som ett lov eller en anmälan avser tas i bruk utan ett skriftligt slutbesked.
  • Om en byggnad inreds eller används för ett annat ändamål än vad det finns bygglov för.
  • Om en genomförd åtgärd skiljer sig från det som beviljats i lovet.


Byggsanktionsavgift

Utför någon utan lov en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov ska en byggsanktionsavgift tas ut.


Avgiften tas ut av:

  • Den som var ägare av aktuell byggnad, fastighet eller det byggnadsverk när överträdelsen gjordes.

  • Den som begick överträdelsen eller den som fått fördel av överträdelsen.

Innan en byggsanktionsavgift tas ut ska den som anspråket riktas mot få tillfälle att yttra sig.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer