Förenklad delgivning

När miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delger beslut kan förenklad delgivning komma att användas. Vid förenklad delgivning behöver du som mottagare inte skicka in något bevis på att handlingen mottagits. Beslutet skickas till din senast kända (uppgivna) adress (23§ första stycket Delgivningslagen).

 

En uppgiven adress kan även vara elektronisk. Om din senast kända (uppgivna) adress inte kan användas får handlingen och kontrollmeddelandet skickas till din folkbokföringsadress, om det finns en sådan och den inte är samma som den förstnämnda adressen (23§ första stycket Delgivningslagen). Kan folkbokföringsadressen inte heller användas finns det möjlighet att använda kungörelsedelgivning.

 

Med känd adress menas den adress som du har lämnat eller som tidigare använts i målet eller ärendet. Det är däremot inte möjligt att växla mellan adresser, det vill säga att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får inte skicka beslut via vanlig post och sedan kontrollmeddelandet på elektronisk väg.

 

Förenklad delgivning går till på följande sätt:

  1. Den handling som ska delges skickas från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i ett vanligt brev alternativt elektroniskt till den adress som vi fått uppgift om att du kan nås på.
  2. En arbetsdag senare skickar vi ett särskilt meddelande till dig om att handlingen enligt punkt 1 har skickats. Detta görs för att minska risken för fel. Du får alltså två brev från oss, normalt med en dags mellanrum.
  3. Du behöver inte kvittera någon av försändelserna eller skicka tillbaka något mottagningsbevis till oss.
  4. Du anses vara delgiven, det vill säga, vi anser att du har fått ta del av handlingen när det har gått två veckor efter att vi har skickat det särskilda meddelandet (punkt 2) till dig. Om det i handlingen finns angivet ett datum från vilket en tidsfrist börjar löpa, börjar den tiden räknas efter att tvåveckorsperioden har gått ut.

 

Att tänka på så länge ärendet pågår hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:

  • För att vara säker på att inte missa några tidsfrister eller annat måste du ta del av er post eller e-post åtminstone en gång i veckan. Kontrollera även din skräppost.
  • Om du får ett meddelande enligt punkt 2 men däremot inte har fått själva handlingen enligt punkt 1, bör du snarast anmäla detta till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
  • Anmäl alltid adressändring och ny e-post till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
  • Ange alltid ärendets diarienummer när du kontaktar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
  • Det är inte säkert att förenklad delgivning alltid kommer att användas i ärendet. Delgivning kan även ske på annat sätt, vilket bland annat kan betyda att du måste hämta ut ett rekommenderat brev på närmaste utlämningsställe. Läs mer Delgivningslag (2010:1932)

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Marianne Meijer