Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Närbild på ett bostadshus i äldre stil med liggande träfasad.

Varsamhet mot befintliga byggnader

Ändringar av befintliga byggnader ska utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnads-tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara. Det gäller både utvändiga och invändiga ändringar.


Kravet på varsamhet är inte ett förbud att ändra, men de ändringar som görs ska beakta byggnadens förutsättningar. Varsamhetskraven gäller oavsett om bygglov krävs eller inte. Det är byggherren som har ansvaret för att även dessa krav blir uppfyllda. I samband med bygglovsansökan prövas bland annat om varsamhetskraven tillgodosetts.

Bygga i kulturmiljö

Byggnadsnämnden har tagit initiativ till att ta fram informationsmaterial om ett antal kulturmiljöer, vilka ingår i kommunens kulturminnesvårdsprogram. Ett antal foldrar har tagits fram med syftet att informera om områdenas kulturmiljövärden och uppmana till varsamhet vid byggande och andra åtgärder inom dessa områden. Se länkar för respektive område.

Bohuslänsk byggnadstradition

Bohusläns museum arbetar människor med kunskaper om hur man kan gå tillväga för att anpassa om- och tillbyggnader till den lokala byggnadstraditionen. Här finns också en samlad kunskap om äldre byggnadstekniker, traditionella färger och material.

Lokalt tänkande och kunskap med rötter

I din bygd finns människor som är särskilt intresserade av frågor kring bygdens utveckling och historia. Ta gärna kontakt med en hembygdsförening för mer kunskap och om du har frågor om bygden.


Munkedals hembygdsförening


Svarteborgs hembygdsförening


Bärfendals hembygdsförening

Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer