Kulturhistoriska byggnader och kulturmijöer

Varsamhet mot befintliga byggnader

Ändringar av befintliga byggnader ska utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnads-tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara. Det gäller både utvändiga och invändiga ändringar.

Kravet på varsamhet är inte ett förbud att ändra, men de ändringar som görs ska beakta byggnadens förutsättningar.

 

Varsamhetskraven gäller oavsett om bygglov krävs eller inte. Det är byggherren som har ansvaret för att även dessa krav blir uppfyllda. I samband med bygglovsansökan prövas bland annat om varsamhetskraven tillgodosetts.

 

För mer information om att bygga i Bohuslän läs här:

Bygga i Bohuslän - Bohusläns museum

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Marianne Meijer