Olovligt byggande och ovårdade tomter

Olovligt byggande

När du ska bygga eller förändra något är det viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller, om du behöver söka bygglov eller om du behöver göra en anmälan. Du kan alltid kontakta bygglovsavdelningen och fråga om det du tänkt göra.


Svartbygge är ofta den folkliga benämningen för att bygga utan bygglov (olovligt byggande). Egentligen står benämningen för alla åtgärder som är bygglovspliktiga men som man gör utan bygglov.


Det kan bli dyrt att bygga utan till­stånd eller på­börja ett byggnads­arbete innan du har fått ett start­besked. En kommun ska ta ut en så kallad bygg­sanktions­avgift om du inte har följt de regler som gäller.


Du får inte på­börja en åtgärd som kräver bygg­lov, rivnings­lov eller an­mälan innan du har fått ditt start­besked. Du får inte heller börja använda det du har byggt eller för­ändrat innan du fått ett slut­besked.


Ovårdade tomter

Tomter och byggnader ska hållas i vårdat skick, det gäller oavsett om tomten är bebyggd eller inte. Det är fastighetsägarens ansvar att sköta tomt och byggnad så att det inte innebär risk för olycksfall eller betydande olägenhet.


Om en tomt eller byggnad är ovårdad kan Samhällsbyggnadsnämnden förelägga fastighetsägaren att vidta rättelse. Om rättelse inte vidtas kan en sanktionsavgift eller vite tas ut.


Staket och växtlighet i tomtgräns får inte innebära en trafikfara genom skymd sikt.

Vid utfart

Om du har utfart mot gata bör inte dina växter eller ditt staket vara högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 meter från gatan.

Illustrativ bild av garageutfart med nerklippta häckar

Hörntomt

Om du har hörntomt intill en gång och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter eller ditt staket inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter runt hörnet.

Illustrativ bild av nedklippt häck vid korsning

Tomt intill gata

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som stäcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.


Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana minst 2,5 meter
  • Över cykelväg minst 3,2 meter
  • Över körbana minst 4,6 meter
Illustrativ bild av den fria höjd för uthängande växtlighet som krävs för olika trafikanter.

Informationsbroschyr - klipp häcken Pdf, 5.7 MB. 

Anmäl en olovlig byggnation, ovårdad tomt eller byggnad

Om du vill anmäla en olovlig byggnation, ovårdad tomt eller byggnad kan du göra det till Byggnadsnämnden. 


Om det är en fråga om miljöbrott så får du kontakta kommunens miljöenhet.


Du har möjlighet att vara anonym när du kontaktar oss

Om du vill vara anonym tänk då på att INTE uppge några uppgifter om dig själv. Så fort vi fått dina uppgifter så omfattas de av offentlighetsprincipen.

Du kan inte uppge, varken muntligt eller skriftligt, ditt namn, ditt telefonnummer eller din adress när du kontaktar oss om du vill vara anonym.


Så fort vi fått dina kontaktuppgifter blir de offentliga, vi kan inte välja att bortse från uppgifterna när vi väl fått dom.

Du kan inte heller kontakta oss via mejl utan att riskera att din anonymitet röjs. Mejladressen och eventuella namn och kontaktuppgifter som finns i e-posten kommer vara synlig i anmälan. Eftersom det blir offentliga handlingar kan allmänheten begära ut handlingarna och ta del av dessa uppgifter.


Anonyma klagomål kan vara svåra att handlägga

Om du väljer att lämna ett klagomål anonymt så kan vi inte komma i kontakt med dig för att få reda på mer uppgifter. Vi kan inte heller skicka information om ärendet eller beslut till dig och du kan därmed inte överklaga eventuella beslut.


Gör så här om du vill vara anonym

Ring till oss och var noga med att INTE uppge några personuppgifter om du vill vara anonym eller skicka ett brev till:


Munkedals kommun

Plan och bygg

455 80 Munkedal

Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer