Skyltning

Vy från Lilla Foss ut mot Tungenäset 2009.

Om du vill sätta upp en reklamskylt eller informationsskylt vid en allmän väg krävs det tillstånd från väghållningsmyndigheten, enligt 43 § väglag. Det krävs också tillstånd från markägaren.

Olika områden

Skiss visande olika zonområden från väg och vilken myndighet som ansvarar var

Ansvarig myndighet

Inom detaljplan

För att sätta upp en skylt, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom detaljplanerat område krävs bygglov.


Samhällsbyggnadsnämnden hanterar skyltärenden inom detaljplanelagda områden, dvs inom de flesta samhällen, bostads- och industriområden. Kontakta en bygglovshandläggare för att få reda på om din fastighet ligger inom detaljplan.


Vad är en skylt?
Skylt är definierat i plan- och byggförordningen, PBF, som en tavla, bildskärm, skylt, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande.


Handlingar som krävs för att ansöka om bygglov för skylt är:

 • Ansökningsblankett
 • Detaljritning på skylt med information om mått, kulör, material samt teknisk uppbyggnad, om skylten har belysning ska detta redovisas
 • Situationsplan i skala med markering om var skylten ska placeras
 • Förslag till kontrollplan
 • Fasadritningar (om skylten ska monteras på byggnad)
 • Gärna foto eller fotomontage

Viktigt att ritningarna är skalenliga, har information om fastighetsbeteckning och har en skallinjal.


Du behöver inte bygglov i följande fall:

 • En skylt för ett tillfälligt evenemang och som är uppsatt under högst fyra veckor.
 • En skylt som är mindre än 1,0 kvadratmeter – eller om det rör sig om en orienteringstavla, mindre än 2,0 kvadratmeter. En sådan skylt får inte placeras inom vägområdet utan trafikverkets medgivande.
  Sätts skylten upp inom ett område eller i närhet till en byggnad som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt krävs det dock bygglov oavsett skyltens storlek.
 • En skylt som sätts upp inomhus.
 • Valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet, eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning.
 • En nationsflagga eller flagga med kommunvapen.


Skylten ska följa övrig lagstiftning och tekniska egenskaper, PBL 8 kap. 4 §.

Utanför detaljplanerat område

För att få sätta upp en skylt utanför vägområdet behöver du ha tillstånd av Länsstyrelsen. Om du vill sätta upp skylten inom 50 meter från vägområdet prövar Länsstyrelsen hur skylten kommer att påverka trafiksäkerheten och landskapsbilden. Är skylten mer än 50 meter från vägområdet prövar de enbart hur den påverkar landskapsbilden. Skylten får inte ha någon symbol som används av Trafikverket, tex avfartslogga eller liknande.


Inom 50 meter från vägområdet

 • Tillstånd krävs alltid enligt 46 § väglagen. Länsstyrelsen prövar om skylten kan komma att påverka trafiksäkerheten negativt. Innan de tar beslut tar de också in synpunkter från Trafikverket.
 • Om skylten inte är tillfälligt monterad (mindre än fyra veckor) gör de även en prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS). Här bedömer de om skylten kan påverka landskapsbilden negativt. Alla tavlor, skyltar, inskrifter eller jämförbara anordningar för reklam, propaganda eller liknande ändamål prövas.

Mer än 50 meter från vägområdet


 • Här krävs endast tillstånd enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS).
 • Även denna ansökan prövas av Länsstyrelsen.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida om hur du söker tillstånd.


https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/trafik-och-infrastruktur/reklamskyltar-utmed-vag.html

Tillsyn och olovlig skyltning

Det är kommunen som ansvarar för tillsyn av skyltning inom och utanför detaljplan. Det är fastighetsägaren som är juridiskt ansvarig för skyltning och är den förste som kontaktas vid överträdelser.


Byggsanktionsavgifter
En byggsanktionsavgift enligt 11 kap. Plan- och bygglagen (2010:900) ska tas ut för överträdelser inom detaljplan. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas och beroende på hur stor skyltens area är. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.


Vite

Enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS) 1998:814 12§ får kommunen besluta om de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen skall efterlevas. I ett beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut.


Blir ett föreläggande eller förbud inte åtlytt får kommunen låta vidta åtgärder på den ansvariges bekostnad.


Kommunen får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas.


Behöver samhällsbyggnadsförvaltningen driva ett tillsynsärende för olovlig skyltning tas även en handläggningsavgift ut för nedlagd tid i ärendet.

Riktlinjer

1. Vid upptäckten av en olovlig skyltning skickas en delgivning till markägaren om att uppvisa tillstånd eller ta bort skylten inom 3 veckor.


2. Efter 1 månad från delgivning tar samhällsbyggnadsnämnden beslut om att utdöma ett vite eller byggsanktionsavgift (om skylten inte tagits bort eller tillstånd uppvisats).


3. Om kommunens beslut inte följs kommer kommunen ta bort skyltarna på den ansvariges bekostnad enligt 12§ Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer