Centrum Foss 2:68

Detaljplan för flerbostadshus vid Centrumvägen, Foss 2:68 och del av Foss 10:1 i Munkedals kommun

Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-29 att anta detaljplan för flerfamiljshus vid Centrumvägen, Foss 2:68 och del av Foss 10:1, upprättad i juni 2012 och reviderad 2012-08-21.


Länsstyrelsens beslut enligt 12 kap. 2 § ÄPBL att inte pröva kommunens antagandebeslut i enlighet med vad som anges i 12 kap. l § PBL, finns 2012-12-11.


Vid överklagandetidens utgång 28 december 2012, har inga överklaganden inkommit till kommunstyrelsen.


Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft 2013-01-02.