Foss 12:8 och 13:1 - samlingslokal

Byggnadsnämnden beslutade 2015-05-13, § 38, att anta detaljplan för del av Foss 12:8 och 13:1, för centrumändamål/samlingslokal i Munkedals kommun, Västra Götalands län, daterad 2015-02-15.


Länsstyrelsen beslutar enligt 11 kap 10 § PBL (2010:900) att inte pröva kommunens antagandebeslut i enlighet med vad som anges i 11 kap 10 § PBL.


Vid överklagandetidens utgång har inga överklaganden inkommit till Byggnadsnämnden.


Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft 2015-06-04.