Torreby 3:154, del av - vid slottet

Torreby 3:208 o del av 3:154, ändring av detaljplan

 

Ett förslag till ändring av detaljplanen för fastigheterna ovan har tagits fram med syfte att tillåta boende för olika typer av enskilda småhus. Planens markyta för bostäder utökas, den totala byggrätten minskas och området blir tillgängligt för bil.

 

Förslaget till ändring av detaljplan har bedrivits med enkelt planförfarande, alltså utan att planen varit ute på granskning. Gällande exploateringsavtal fortsätter det att gälla, för den ändrade detaljplanen.

 

Kommunstyrelsen har beslutat att anta den ändrade detaljplanen och den vann laga kraft 2014-05-05.

 

Detaljplanen vann laga kraft 2009-06-24.