Vässje gamla Vässjegården

Hela detaljplaneprocessen

Kommunen har tagit fram ett förslag på ändring av byggnadsplan för fastigheten Vässje 1:89. Syftet med planändringen är att ändra användningen från allmänt ändamål till bostäder och kontor.


Planförslaget har varit på samråd med berörda sakägare och myndigheter under våren 2018. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse, daterad 2018-08-15. Planförslaget har varit utställt på granskning under sensommaren 2018. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett granskningsutlåtande, daterad 2018-09-12, reviderad 2018-10-17.


Samhällsbyggnadsnämnden antog ändring och utvidgning av
byggnadsplan för Hällevadsholm gällande fastigheten Vässje 1:89, 2019-01-21 § 10. Beslutet om att anta ändringen och utvidgningen av byggnadsplanen vann laga kraft 2019-02-12.


Handlingar

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede