Gårvik Västra

Ange Bildbeskrivning

Kommunen har tagit fram ett nytt förslag till detaljplan för Gårvik Västra. Syftet med detaljplanen är att planlägga befintliga anläggningar och byggnader samt utöka byggrätter för bostäder i området, med hänsyn till befintlig bebyggelse samt natur och kulturvärden. Syftet är även att möjliggöra för ny bebyggelse samt planlägga befintlig samlingslokal och badplats.

 

Detaljplaneförslaget har varit ute på två samråd, samrådsredogörelse från respektive samråd finns i handlingarna nedan. Kommunen har sedan samrådet 2021 uppdaterat utredningar gällande dagvatten, geoteknik och bergteknik. Plangränsen har sedan samråd nr 2 ändrats. Plankartan och planbeskrivningen är reviderade.

 

Planförslaget kommer att ställas ut på granskning från och med 2024-07-29 till och med 2024-09-01. Handlingarna finns tillgängliga nedan.

Handlingar

Övrig information


Utredningar


 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede