Hällevadsholm Vässje Västra

Samhällsbyggnadsnämnden har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att se över detaljplanen för del av Hällevadsholm och påbörja detaljplanearbetet för en ny detaljplan för delar av det befintliga detaljplaneområdet. Syftet med planen är att möjliggöra ett attraktivt bostadsområde som tillåter olika typer av bostäder. Utredningar och underlag tas fram under 2022 och 2023. Samråd har hållits mellan 2023-06-13 och 2023-07-06. Granskningen har pågått mellan 2023-12-06 och 2024-01-07 och granskningsutlåtande har upprättats. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antog planen 19 februari 2024 MSBFV 2024-51 §26.Planhandlingar

 

Utredningar

 

Övriga handlingar

 

Granskningshandlingar

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede