Så kan du påverka

Detaljplanen – planen med bindande rättigheter och skyldigheter

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut inom ett visst område. En detaljplan kan reglera exploateringen mer i detalj. 

 

Det som anges i detaljplanen blir bindande för kommande bygglovsprövningar. Enskilda får en rätt att utnyttja detaljplanen som inte får ändras under genomförandetiden som normalt är 15 år. Detta brukar benämnas "byggrätt".


Möjlighet att påverka

Du kan säga vad du tycker om förslaget till detaljplan under skedena samråd och granskning.

Samråd

Samrådet genomförs för att ge möjlighet för allmänhet, myndigheter och andra berörda att lämna synpunkter. Om du är granne till området så har du rätt att ge synpunkter. Är man berörd av planområdet kallas man för sakägare.

Granskning (utställning)

Efter samrådet utarbetas ett färdigt planförslag. Detta ställs ut för granskning. Syftet med granskningen är att visa hur de inkomna synpunkterna påverkat planförslaget. Granskningsfasen pågår i fyra veckor. När en ny plan finns att granska så kan du läsa om detta i lokaltidningen. Du kan ta del av handlingarna här på kommunens webbplats eller i kommunhuset.

   

Överklaga

Om du är sakägare, påverkas negativt av en detaljplan och tidigare i processen har lämnat in skriftliga synpunkter har du även rätt att överklaga planen inom tre veckor efter att den antagits och beslutet tillkännagetts av kommunen.


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede