Värmepump

Värmepumpar är ett miljömässigt bra alternativ för uppvärmning. Det kan dock finnas risk för skador på miljön, och därför ska installation av värmepump anmälas till miljöavdelningen.

Anmälan om installation av värmepump

För att få anlägga och driva en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten krävs att anmälan görs till miljönämnden i mellersta Bohuslän.


Tillstånd kan krävas på vissa platser till exempel vattenskyddsområden.


Anmälan/ansökan ska lämnas in i god tid innan installationen påbörjas. Ärendet behandlas vanligtvis 1-6 veckor efter det att en fullständig anmälan inkommit. Påbörja inte installationsarbetet förrän du fått svar på din anmälan eller ansökan.

 

Använd gärna Lantmäteriets "Min karta" för att skapa en karta och rita in borrhålets placering, se länk under Relaterad information.

 

När miljöenheten delger beslut kan förenklad delgivning komma att användas. Läs mer under Relaterad information.

Ansvar för miljöeffekter

Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet. Det kan i sin tur leda till krav på åtgärder och skadestånd till kringboende. Det är du som sökande, vanligen fastighetsägaren, som ansvarar för att det inte uppstår några oönskade miljöeffekter i samband med installationen.

Rätt anläggning

Man måste vara noga med var man placerar anläggningen när det gäller utvinning av värme ur mark, berg, ytvatten eller grundvatten.


Följande bör man ta hänsyn till vid placering av sin anläggning:

 • Energibrunnar bör, ur värmeutvinningssynpunkt, inte placeras närmare varandra än 20 meter därför bör energibrunn placeras 10 meter från tomtgräns, för att inte begränsa grannars möjlighet till värmeutvinning.
 • Skydd av dricksvattenbrunnar. Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) rekommenderar att avståndet mellan energibrunn och enskild dricksvattentäkt uppgår till minst 30 meter om vattentäkten är borrad och 20 meter om vattentäkten är grävd.
 • Energibrunnen och jordvärmeslingorna bör placeras nedströms dricksvattentäkten.
 • Strandskyddsbestämmelser (generellt 100 meter längs större vattendrag och sjöar).
 • Kulturminnesskydd (fornminnen och liknande).
 • Naturvårdsintressen (skydd av djur och värdefulla naturmiljöer).
 • Placering enskild avloppsanläggning, dräneringsledningar, kablar och vatten- och avloppsledningar.
 • Vid installation av jordvärme, tänk på att göra en slangkarta så att du i framtiden kan gräva utan att skada värmepumpsanläggningen.
 • Ett byte från ved-, olje- eller pelletspanna till värmepump kan leda till att ventilationen minskar. Samtidigt blir murstocken kallare. Kontrollera regelbundet om det finns tecken på fukt i vindsutrymmet! Källaren blir också kallare utan värme från en förbränningspanna. Det kan bli nödvändigt att sätta in radiatorer eller fläktkonvektor i källaren.
 • Anlita en certifierad brunnsborrare. Information om certifierade brunnsborrare finns hos certifieringsföretaget Rise.

Blankett

Blanketten för anmälan om värmepumpanläggning hittar du under miljö, hälsoskydd och livsmedel i e-tjänstportalen.


Använd gärna Lantmäteriets "Min karta" för att skapa en karta och rita in borrhålets placering, se länk under Relaterad information.

Grönyta eller rännstensbrunn

Det avfall som uppkommer vid borrning i berg kallas för borrkax och är finkornigt bergartsmaterial. Det uppstår stora mängder slam/borrkax och vatten vid borrning som behöver tas om hand på ett miljöriktigt sätt.


Slammet/borrkaxet kan, om det inte hanteras på rätt sätt, sätta igen dagvattenledningar, störa biologiskt liv och sätta igen dräneringsledningar med mera. Borrvattnet bör gå till minst en tio kubikmeters sedimentationscontainer för avslamning. Därefter kan vattnet i första hand släppas ut på en grönyta eller möjligen grusplan.


Finns ingen grönyta att tillgå så kan det vara aktuellt att släppa i en rännstensbrunn, dock får vatten som uppkommer vid borrning inte utan tillstånd från kommunens plan-, bygg- och markenhet ledas till dagvattenledningar via rännstensbrunnarna.


Det kan tillkomma en avgift för rengöring av rännstensbrunnen då borrkaxet i värsta fall lägger sig som cement som förstör funktionen hos rännstensbrunnen. Mer information om avgift för rengöring av rännstensbrunnarna finns hos kommunens plan-, bygg- och markenhet.


Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Nu öppnas möjligheten för dig som brunnsägare att bättre skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet.


Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Det finns flera vinster med att ha brunnen är registrerad:

 • Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
 • När kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn.
 • En registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Registreringen av din brunn sker genom att fylla i ett enkelt e-formulär på webben. Länk till SGU inrapporteringsformulär.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede