Markanvisningstävling Vadholmen

Två par händer som planterar planta i jord

Munkedals kommun bjuder in till en markanvisningstävling för uppförande av bostäder och verksamheter inom området Vadholmen. Området har ett unikt läge med närhet till såväl Munkedals centrum med affärer, service och kommunikationer som till rekreationsmöjligheter i Örekilsparken.

Syftet med tävlingen är att ge intressenter möjlighet att lämna in projektidéer för ett av markområdets tre delområden. Munkedals kommun kommer att utvärdera inlämnade förslag utifrån de i anvisningarna uppräknade och beskrivna bedömningskriterierna. Området ska, med attraktivitet och kvalitet i gestaltning och utformning, bidra till en välkomnande entré till samhället samtidigt som det visar på långsiktig hållbarhet. Målet är att skapa ett attraktivt område som ger ett mervärde till platsen. Markanvisning för de två andra delområdena återstår att besluta om.


En medborgardialog i form av en enkätundersökning har genomförts för att få en bild av vad allmänheten tycker är viktigt vid utformningen av bebyggelsen. Tillsammans med kommunens visioner för området kommer medborgardialogen att ligga till grund för bedömningskriterierna.


Kommunen avser att, genom det kommunala bolaget Vadholmen Foss 2:81 m fl AB, anvisa marken och teckna avtal som syftar till att överlåta området med äganderätt till det vinnande förslaget.


Tävlingsbidrag ska lämnas in till Munkedals kommun enligt anvisningarna i denna inbjudan och vara kommunen tillhanda senast 15 september 2021.


Underlag för markanvisningstävling Vadholmen

Inbjudan till markanvisningstävling

Planhandlingar med tillhörande utredningar

Parkeringsnorm

Aktieöverlåtelseavtal

Enkätsvar medborgardialog VadholmenGrundkarta och detaljplan i dwg-format kan erhållas vid förfrågan via: planbygg@munkedal.se


Kontaktuppgifter

Vid frågor om tävlingen eller för att boka visning av området, kontakta:


Mats Tillander,

VD Vadholmen Foss 2:81 mfl AB
Tel: 070-587 97 06
E-post: mats.tillander@gmail.com
Senast ändrad:

Sidansvarig: Erik Laurell