Munkedals kommunvapen
Bild som visar Samrådesskedet i planprocessen

Ändring av detaljplan för del av Foss-Berg 3:1 och Foss 5:1 (Bergsäter)

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2020-02-17 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till ändring av detaljplan för del av Foss-Berg 3:1 och Foss 5:1 i Munkedals kommun.

Detaljplanens ursprungliga syfte har inte ändrats i sak. Syftet med planändringen är att skapa en mer flexibel detaljplan genom något större byggrätter, friare takvinklar samt möjlighet att inom vissa områden uppföra parhus. Vägarnas utformning har ändrats för att möjliggöra för ny utfart i den norra delen samt möjliggöra för ny väganslutning till eventuell intilliggande bebyggelse.

 

En ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa planen till nya förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs vid upprättandet av en ny detaljplan. Kommunen avser att genomföra förändringen med ett standardförfarande, vilket innebär att planförslaget kommer att skickas ut på samråd och granskning innan förslaget antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

 

Planförslaget har varit ute på samråd från och med 2022-02-22 till och med 2022-03-15. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts av kommunen i en samrådsredogörelse.

 

Planförslaget kommer att vara ute på granskning från och med 2022-09-20 till och med 2022-10-11. Under granskningen finns det möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

Planhandlingar


Övrig information