Gårvik Lökeberg

Ange Bildbeskrivning

Planområdet, som ligger på Tungenäset, möjliggör för bostadsbebyggelse i ett kustnära läge. Bebyggelsens utformning har anpassats för att smälta in i landskapet och skärgårdsmiljön. I planarbetet har särskild hänsyn tagits till de närliggande Lökebergsristningarna, som utgör ett viktigt kulturarv. Byggnadshöjder och vegetation har anpassats för att inte störa utblickarna från hällristningsområdet. I samrådsredogörelsen går att läsa vad myndigheter, som exempelvis Länsstyrelsen, sakägare och andra haft för synpunkter på samrådshandlingarna och hur kommunen har bemött dessa.

 

Tillfartsvägen genom Gårviksområdet utformas i samråd med fastighetsägare i området. Önskemål från vägföreningarna är asfaltsväg, vilket möjliggör för bredare väg och att del av vägen kan avsättas för fotgängare.

 

Under granskningsperioden 2022-03-28 till 22-04-19 finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Planhandlingar


Övrigt


Utredningar


Samrådshandlingarna

Senast ändrad:

Sidansvarig: Anna Johansson