Gårvik Östra

Ange Bildbeskrivning

Syftet med detaljplanen för Östra Gårvik är att skapa större byggrätter och ge området en sammanhållen struktur.

 

Planförslaget har varit ute på granskning under perioden 2021-05-14 till och med 2021-06-20. Efter granskningen har SGI krävt förtydliganden utifrån geoteknik och bergteknik. Länsstyrelsen har därför avvaktat med sitt yttrande. Länsstyrelsens yttrande på detaljplanen inkom 2021-12-22. Ett granskningsutlåtande har upprättats och finns tillgängligt.

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort några mindre justeringar i planförslaget. Kommunen bedömer att justeringarna, som beskrivs i granskningsutlåtandet, inte föranleder en ny granskning. Beslut om antagande förväntas ske i Kommunfullmäktige 2021-05-30.

Planhandlingar


Övrig information


Utredningar

Senast ändrad:

Sidansvarig: Erik Laurell