Gårvik Östra

Ange Bildbeskrivning

Syftet med detaljplanen för Östra Gårvik är att skapa större byggrätter och ge området en sammanhållen struktur.

 

Detaljplanen för Gårvik Östra har varit ute på samråd under perioden 2019-04-09 till och med 2019-04-30. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse, daterad 2019-05-16. Vid samrådet har det framkommit önskemål om att planområdet ska avgränsas på annat vis. Samhällsbyggnadsnämnden godkände den reviderade samrådsredogörelsen 2019-12-16 § 148.

 

Planförslaget har varit utställt för granskning under perioden 2020-01-20 till och med 2020-02-03. Inkomna synpunkter har sammanställt i ett granskningsutlåtande, godkänt av samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-17 § 15.

 

Det tidigare granskningsutlåtandet har justerats då frågorna kring översvämning och geoteknik har utretts. Det justerade granskningsutlåtandet, med uppdaterade kommentarer från kommunen, finns nu tillgängligt.

 

På grund av ytterligare synpunkter från SGI efter den reviderade granskningen, måste detaljplanen justeras något. Eftersom förändring görs efter granskningen, bör en ny granskning ske. Prognosen är att granskningen utförs under våren och att antagandet sker därefter.

Planhandlingar

 

Underlag

 

Övriga handlingar

Senast ändrad:

Sidansvarig: Erik Laurell