Gårvik Västra

Ange Bildbeskrivning

Kommunen har tagit fram ett nytt förslag på detaljplan för Gårvik Västra. Syftet med detaljplanen är att skapa större byggrätter och ge området en sammanhållen struktur. På grund av att tidigare förslag på ny detaljplan upphävdes av mark- och miljödomstolen har ett nytt förslag tagits fram.


Detaljplanen för Gårvik Västra har varit ute på samråd under perioden 2019-04-09 till och med 2019-04-30. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse, daterad 2019-05-16. Vid samrådet har det framkommit önskemål om att planområdet ska avgränsas på annat vis. Samhällsbyggnadsnämnden godkände samrådsredogörelsen och den nya planområdesavgränsningen, 2019-05-24 § 72.


Kommunen kommer att ändra planområdesgränsen, ta fram nya samrådshandlingar och ta fram en dagvattenutredning, samt uppdatera den geotekniska utredningen.

Handlingar


Underlag

Senast ändrad:

Sidansvarig: Erik Laurell