Munkedals kommunvapen

Håby Västra Nylunda

Ange Bildbeskrivning

Kommunen har tagit fram ett detaljplaneförslag för ett verksamhetsområde beläget mellan Gläborg och Håby.


Granskning med berörda sakägare och myndigheter gjordes under våren 2015. Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt upprättat granskningsutlåtande, daterat 2020-04-15.


Detaljplanen har efter granskningen justerats efter inkomna synpunkter. Kommunen bedömer att justeringarna är av mindre omfattning och att detaljplanen kan antas av kommunfullmäktige utan att ny granskning av planen sker.


Handlingar


Underlag