Munkedals Hamn Västra

Ange Bildbeskrivning

Kommunen har tagit fram ett planprogram över området som har varit ute på programsamråd under vintern 2015/2016. Inkomna synpunkter har sammanställts i en programsamrådsredogörelse, daterad 2016-05-23.

 

Kommunen håller på att utreda de geotekniska förhållandena inom området. Samråd med berörda kommer ske när utredningar och planhandlingar tagits fram.

Handlingar

 

Underlag

Senast ändrad:

Sidansvarig: Erik Laurell