Munkedals kommunvapen

Norra Lågum Äldrecentrum

Ange Bildbeskrivning

Ett planprogram över området har tagits fram av kommunen och varit ute på programsamråd under våren 2018. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse, daterad 2018-05-06. Kommunen håller på att ta fram ett komplett planförslag.

 

Samråd med berörda sakägare och myndigheter kommer att ske under vintern 2018/2019.

Lisa Gunnarsson