Munkedals kommunvapen

Säleby Västra

Ange Bildbeskrivning

Kommunen har påbörjat arbetet att ta fram ett planförslag för
detaljplaneläggning. Planområdet berör del av fastigheten Foss 10:1, beläget väster om E6 i Säleby. Syftet med planarbetet är att pröva markens lämplighet
för ett verksamhetsområde.

 

Kommunen har för avsikt att samråda planförslaget med
berörda sakägare och myndigheter under vintern 2018/2019.