Upphävande av del av Byggnadsplan för Hedekas

Ange Bildbeskrivning

Kommunen har tagit fram ett förslag till att upphäva del av Byggnadsplan för Hedekas. Syftet med att upphäva del av Byggnadsplan för Hedekas, med aktnummer 14-KRO-573 B, är att möjliggöra ett uppförande av ett bostadshus på Krokstads Sandåker 1:23, som idag är planlagt för allmän plats. Att upphäva del av byggnadsplanen möjliggör för fastighetsägaren att ansöka om bygglov på mark som idag inte är tillåten för bostäder.


Vid en upphävandeprocess tillämpas förenklat standardförfarande. Vilket innebär att planhandlingarna enbart skickas ut på samråd, någon granskning krävs ej. Inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse, därefter tas beslut om upphävande.

 

Upphävandehandlingarna har varit ute på samråd under perioden 2021-11-16 till och med 2021-12-07. Under samrådstiden har inga synpunkter mot upphävandet lämnats till kommunen. En samrådsredogörelse, daterad 2021-12-08 har upprättats.

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-12-21 att upphäva del av Byggnadplan för Hedekas inom Krokstads-Sandåker 1:23. Om ingen överklagar upphävandet vinner det laga kraft inom tre veckor efter att beslutet anslagits på kommunens hemsida.

Handlingar

 

Underlag

Senast ändrad:

Sidansvarig: Erik Laurell