Munkedals kommunvapen

Vadholmen Södra

Ange Bildbeskrivning

Kommunen har tagit fram ett planprogram över planområdet som berör fastigheterna Foss 2:81 m.fl. Syftet med planarbetet är att pröva markens lämplighet för bostadsområde. Planprogrammet har varit ute på
samråd under våren 2016. Inkomna synpunkter har sammanställts i en programsamrådsredogörelse.

 

Kommunen reviderar planförslaget och kommer att
samråda med berörda sakägare och myndigheter under vintern 2018/2019.

Underlag: