Översiktsplan 2040 - Munkedals kommun

Illustration över olika delar i en kommun, som byggnader, natur, transportmedel, vatten och vindkraft med mera

En översiktplan, ofta kallad ÖP, redovisar hur kommunens mark- och vattenområden bör användas i framtiden och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Nu är arbetet med en ny översiktsplan, kallad ÖP 2040, igång i Munkedals kommun. Det omfattande arbetet genomförs i dialog med allmänhet, myndigheter och andra intressenter och beräknas vara klart år 2025.

Dialogen med barn och unga kommer få ett ökat fokus i arbetet, utifrån att Barnkonventionen blivit lag från och med januari 2020. Under åren 2023 och 2024 planeras en samråds- respektive granskningsutställning där alla som vill kan lämna in synpunkter på hur översiktsplanen utformas.

 

Nyheter

Mikaela Danielsson

Senast ändrad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede