Översiktsplan 2040 - Munkedals kommun

Illustration över olika delar i en kommun, som byggnader, natur, transportmedel, vatten och vindkraft med mera

Just nu pågår arbetet med en ny översiktsplan, kallad ÖP 2040, i Munkedals kommun. Det omfattande arbetet genomförs i dialog med allmänhet, myndigheter och andra intressenter och beräknas vara klart år 2025. En översiktplan, ofta kallad ÖP, redovisar hur kommunens mark- och vattenområden bör användas i framtiden och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Granskning av översiktsplan 2040

Munkedals kommun har tagit fram förslag på ny översiktsplan, ÖP 2040. Alla som vill kan ta del av förslaget och lämna synpunkter på hur översiktsplanen utformas. Ett tidigare samråd med olika samhällsaktörer, instanser och invånare ligger till grunden för en ny version av förslag till ÖP 2040, som nu är föremål för granskning.

 

Granskningstiden pågår mellan 1 juli och 20 september. Under granskningstiden finns möjlighet att lämna synpunkter. Synpunkter kan lämnas på olika sätt; via formuläret som finns i den digitala granskningshandlingen, via e-post eller post. Ange rubriken ”Yttrande ÖP2040” vid e-post och post.

 

Synpunkter ska lämnas senast den 20 september 2024.

 

Kontaktuppgifter: 
planbygg@munkedal.se 


Samhällsbyggnadsförvaltningen
Munkedals kommun
455 80 Munkedal
Växel: 0524-180 00

Digital granskningshandling

Den digitala granskningshandlingen hittar du här

 

Granskingshandlingar i PDF-format


 

Samrådshandlingar i PDF-format


Tillgänglighetsredovisning samrådshandlingar PDF Pdf, 118.8 kB.

 

Elin Tibell

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede