Klimat, miljö och hållbarhet

foto visande får på bete

Hållbar utveckling innebär att tillgodose våra behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov.


Utifrån Sotenäs, Munkedals och Lysekils visioner och miljöambitioner har en miljöpolicy tagits fram. Miljöpolicyn fungerar som ledstjärna för kommunens miljöarbete.


I Sverige utgör miljömålen den miljömässiga delen av hållbar utveckling och är därmed en viktigt del av Sveriges ansvar att uppfylla våra globala mål; Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.


Vårt miljöarbete utgår ifrån de gemensamma miljömålen för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner som innebär:

  • Hållbar livsstil. Vi ska främja ett hållbart beteende via utbildning och information, erbjuda invånare och turister en hälsosam livsmiljö samt se demokrati, delaktighet och inflytande som viktiga medel i arbetet med hållbar utveckling.
  • Biologisk mångfald. Vi ska ha god kunskap om och kommunicera om kommunens naturmiljöer samt ta hänsyn till värdefulla naturmiljöer vid planering och exploatering.
  • God vattenstatus. Vi ska ha god kunskap om kommunens marina miljö, verka för en god marin livsmiljö samt verka för en god grund- och dricksvattenförsörjning.
  • Hållbar energikonsumtion. Vi ska minska energiförbrukningen, verka för att andelen förnybar energi ökar samt främja klimatsmarta transporter och kommunikation.

Kommunernas lokala miljömål med handlingsplaner utgår från de 16 miljökvalitetsmål som fastställts av riksdagen. Vi arbetar löpande med våra miljömål som berör bland annat ekologisk och klimatsmart mat i skolor och boenden samt fossilfri fordonsflotta.


Senast ändrad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal