Eget avlopp

Alla avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet räknas som en enskild avloppsanläggning, och dessa anläggningar omfattas av särskilda bestämmelser som finns i miljöbalken. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att utsläpp från avloppsanläggningar sker utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.


Det krävs tillstånd från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för att inrätta en avloppsanläggning. Om du anlägger ett avlopp utan tillstånd kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift. Du som fastighetsägare måste även visa att anläggningen uppfyller dagens krav på rening. Uppfyller befintlig anläggning inte dagens krav på rening kan nämnden komma att ställa krav på dig som fastighetsägare antingen genom att åtgärda befintlig anläggning eller anlägga en ny.

Anlägga avlopp

Det finns många saker att tänka på när du ska anlägga ett eget avlopp. Nedan finner du information om processen från planering tills det att du har ett nytt godkänt avlopp på din fastighet.

1. Planering

När du bestämt dig för att anlägga ett nytt avlopp behöver du skaffa information om olika anläggningar och avloppsteknik. Kontakta gärna en konsult eller entreprenör som kan hjälpa dig att planera ditt avlopp. Under Relaterad information har vi samlat information som kan underlätta processen för dig.


Vissa platser är mer känsliga för utsläpp av avloppsvatten och då ställs högre krav på rening av avloppsvatten. Våra tre kommuner har många känsliga områden och generellt gäller hög skyddsnivå för miljöskydd och normal eller hög skyddsnivå för hälsoskydd. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gör alltid en bedömning av vilka krav som ställs på din fastighet i samband med din ansökan. Hänsyn tas bland annat till förutsättningarna på din fastighet, närliggande dricksvatten och känsliga områden.

2. Ansökan

När du bestämt dig för vilken anläggning du vill ansöka om fyller du i ansökningsblanketten som du finner längre ner på sidan och skickar in ansökan till miljoenheten@sotenas.se alternativt via post: Sotenäs kommun, Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn.


För att underlätta handläggningsprocessen behöver ansökan vara komplett och innehålla de kartor och bilagor som krävs för att en prövning av ansökan kan göras. Se information under Relaterad information för ytterligare information om vad som ska finnas med i ansökan.


Använd gärna Lantmäteriets tjänst "Min karta" för att skapa kartor till ansökan, se länk under Relaterad information.

 

Ärendena hanteras i den ordning de inkommit till oss så tänk på att skicka in ansökan om enskilt avlopp i god tid, då det kan förekomma långa handläggningsköer.

3. Handläggning

När miljöenheten mottagit din ansökan får du en bekräftelse från oss med diarienumret som är kopplat till din ansökan. Om du vill lägga till eller ändra något i din ansökan så använd det diarienummer du fick i bekräftelsemailet.


När ärendet har tilldelats en handläggare så kontaktar handläggaren dig. Handlingarna som inkommit granskas och en bedömning görs av platsens känslighet med hjälp av digitala kartsystem. Om någon handling saknas eller om ansökan måste kompletteras kommer handläggaren att kontakta dig.

I de flesta fall skickar miljöenheten ut ett grannyttrande innehållande kartor och information om den planerade åtgärden till berörda fastigheter som får möjlighet att yttra sig. De ges inte vetorätt, men hänsyn kan komma att tas till inkomna synpunkter. När ansökan är komplett gör miljöenheten ett platsbesök på din fastighet. Handläggaren kontaktar dig när detta blir aktuell.

4. Tillstånd

När platsbesöket har genomförts och vald anläggning anses som godtagbar skrivs ett tillstånd med villkor. De villkor som står i tillståndet ska följas när det är dags att anlägga avloppsanordningen, bland annat anges var anläggningen ska placeras, vilken teknik som ska användas och hur anläggningen ska skötas. Vid avvikelser från villkoren ska alltid ett samråd ske tillsammans med miljöenheten.


Observera att du inte får börja bygga din anläggning innan du fått ett tillstånd och beslutet har vunnit laga kraft! Att påbörja anläggande innan beslutet vunnit laga kraft kan innebära att du behöver betala en miljösanktionsavgift.

5. Entreprenörsrapport

När avloppet är färdigställt ska en entreprenörsrapport med fotodokumentation på anläggningsarbetet skickas in. När entreprenörsrapporten har granskats skickas en bekräftelse ut till dig som sökande samt en kopia till Rambo AB så att de kan planera in slamtömning av din anläggning. Anläggningen betraktas inte som färdigställd innan du fått din bekräftelse på entreprenörsrapporten.


Tänk på att det är du som söker som är ansvarig för att avloppsanläggningen anläggs enligt beslutet samt för att skicka in entreprenörsrapporten till miljöenheten!

Köpa hus med enskilt avlopp

När du köper ett hus med eget avlopp är det viktigt att tänka på att du som köper huset har undersökningsplikt. Prata med fastighetsägaren för att få så mycket information om avloppet som möjligt. Du kan även höra av dig till miljöenheten för att se om vi har information om fastighetens enskilda avlopp i våra kommunarkiv eller ta kontakt med Lantmäteriet. Lantmäteriet kan ge dig information om fastigheten och om åtgärdskrav finns för den aktuella anläggningen. Du kan läsa mer i broschyren "Några tips till dig som ska köpa eller sälja hus".

Tillsyn av enskilda avlopp

Avloppsvatten från hushåll innehåller bland annat bakterier, virus, läkemedelsrester, miljögifter och näringsämnen. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, påverka badvattenkvaliteten samt orsaka övergödning. Det är därför viktigt att avloppsanläggningen fungerar och är anlagd på rätt sätt. En avloppsanläggning måste skötas och underhållas för att reningen av avloppsvattnet ska fungera optimalt.


För att skydda miljön och människors hälsa ska alla enskilda avlopp uppfylla dagens lagkrav. Därför arbetar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med tillsyn av enskilda avlopp. Nämndens fokus kommer att vara att genomföra tillsyn av enskilda avlopp som är äldre än tio år.

Arkivgenomgång

En del av tillsynen är att gå igenom de dokument som finns i våra kommunarkiv, detta för att få kunskap om vad för avloppsanläggning som finns på din fastighet och om det finns ett tillstånd för enskilt avlopp. Om ditt avlopp saknar ett tillstånd anses inte avloppet vara godkänt.

Tillsynsenkät

När det är dags för en tillsyn av ditt avlopp kommer du att få ett brev med information samt en enkät att svara på. Enkäten blir en första bedömning av ditt avlopp. Du har även möjlighet att själv underkänna ditt avlopp om du vet att din anläggning inte uppfyller dagens reningskrav.


Ett avlopp kan inte godkännas enbart utifrån enkätsvaren. Om ditt avlopp inte underkänns efter att enkätsvaren granskats kommer du att kontaktas för ett tillsynsbesök.

Tillsynsbesök

I de flesta fall behövs ett platsbesök på din fastighet för att kunna avgöra om din avloppsanordning är godtagbar. För att kunna göra en tillsyn kan vi behöva öppna lock på slamavskiljare och andra avloppsbrunnar. Det är viktigt att anläggningen är tillgänglig för oss under besöket och att anläggningen inte har för tungt lock. Locket får inte väga mer än 15 kg.


Vid besöket undersöks vilken typ av anläggning som finns och om den uppfyller dagens krav på rening. Utgångspunkten för kraven kommer från Havs- och vattenmyndighetens vägledningar, allmänna råd samt rådande lagstiftning. Råden är tydliga med vilka krav som bör ställas på reningsprocessen.

Förbud eller godkännande

När tillsynen är genomförd gör miljöenheten en samlad bedömning av din avloppsanläggning, och anläggningen bedöms antingen som godtagbar eller som undermålig. Du får en tillsynsrapport med miljö- och samhällsbyggnadsnämndens bedömning.

 

Beroende på vad anläggningen har för brister kan miljönämnden ställa krav på åtgärder eller besluta om förbud att använda avloppsanläggningen. Det innebär att du som fastighetsägare måste åtgärda ditt enskilda avlopp inom en viss angiven tid.

Tillsynsavgift

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för tillsyn av enskilda avlopp enligt kommunens fastställda taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område. Efter genomförd tillsyn kommer du som är berörd att få ett beslut om avgiften. Hur stor avgiften blir beror på hur mycket tid som krävts under handläggningen.


I avgiften ingår tid för förberedelser (ta fram bakgrundsinformation om fastigheten och avloppsanläggningen), informationsutskick, granskning av inkomna handlingar, platsbesök och kontakter med fastighetsägare, samt efterarbete (skriva beslut och övrig administration).

 

Blanketter / E-tjänster

Ansökan om enskilt avlopp - e-tjänst


Entreprenörsrapport - e-tjänst

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion