Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen stödjer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i dess uppdrag att ansvara för teknisk förvaltning och ärenden inom plan- och byggområdet. Förvaltningen leds av förvaltningschef.

 

Tekniska enheten

Fastigheter

Fastighetskontoret ansvarar för drift och underhåll av kommunala fastigheter, till exempel skolor och äldreboende. Fastighetskontoret ansvarar även för ny-, om- och tillbyggnader.

 

Gata och Park

Gata och parkkontoret ansvarar för skötsel av kommunal skog och mark, parkmark, grönområden, gator, allmänna platser och gatubelysning. Gata och parkkontoret utför grönyteskötsel på kommunala fastigheter och snöröjning samt halkbekämpning inom det kommunala ansvaret.


Parker och grönområden

Renhållning och snöröjning

 

Plan, bygg och MEX

Plan-, bygg och MEX-enhetens verksamhetsområden omfattar bygglov och detaljplanering med närbesläktade arbetsområden.


De ärenden som hanteras av enheten är framförallt bygg-, rivnings- och marklov, bygganmälan, samråd, godkännande av förrättningar, obligatorisk ventilationskontroll, adressättning med mera. Information och rådgivning, remissyttranden med mera utgör även en icke försumbar del av arbetsuppgifterna. Enheten ansvarar även för arbetet med Munkedals kommuns översiktsplan.


Enheten ansvarar även för mark, kartsystem/GIS och bostadsanpassning


Verksamheten regleras bland annat enligt Plan- och bygglagen, Lagen om skydd mot olyckor samt av kommunens ambitioner inom verksamheterna.


Bygga nytt, ändra eller riva

Översiktplan och detaljplaner

Lediga tomter

Lediga handels- och industritomter

Bostadsanpassning

Kartportal

 

Serviceavdelningen

Måltidsenheten

Måltidsenheten tillagar och serverar drygt 920 000 måltider om året till matgäster inom förskolor, skolor, vård och omsorg i Munkedals kommun. Vi vill skapa en måltidskultur med valmöjligheter och trivsel där matgästen är i centrum. Vi strävar efter att i största möjligaste mån laga mat från grunden med råvaror av hög kvalitet.


Hög kvalitet innebär exempelvis att vi använder råvaror i säsong. Vi försöker erbjuda ekologiskt och närodlat i den mån vi har möjlighet. Vi använder hållbart fiskad fisk och när vi köper kött använder vi Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för animaliska livsmedel, vilka utgår från den svenska djurskyddslagen. Våra menyer planeras med hjälp av en klimatdatabas för att underlätta arbetet med klimatsmarta val.


Munkedals kommun har avtal med såväl stora som små leverantörer. Vi har även egenuttag av ekologiska och lokalproducerade grönsaker genom samarbete med friskolan på Munkedals utvecklingscentrum i Dingle samt Dingle lantbruk AB.


Det lokala samarbetet innebär kortare transporter, färskare råvaror och en ökad beredskap i händelse av kris.


Munkedals kommun har gemensamma måltidsriktlinjer som utgår från visionen om att varje matgäst ska erbjudas goda, näringsriktiga, trivsamma och hållbara måltider som lagas och serveras på ett säkert sätt av kunnig och serviceinriktad personal. Vi ser stor vinning i samverkan med andra professioner exempelvis pedagoger och vård- och omsorgspersonal, för att ta tillvara på måltidens många mervärden och möjligheter.


Läs mer i Måltidsriktlinjer för Munkedals kommun Pdf, 758.6 kB..

Tillagningskök

Allégården, Munkedal

Lagar mat till vård- och omsorgsboendena Allégården och Ekebacken, förskolorna Herrgården och Älgen samt skolorna Munkedalsskolan, Bruksskolan och Kungsmarksskolan.

 

Kungsmarksskolan, Munkedal

Lagar mat till barnen på skolan samt Munkedalsskolan.

 

Förskolan Inspiratören

Lagar mat till barnen på förskolan.

 

Önnebacka förskola

Lagar mat till barnen på förskolan.

 

Kungshöjdens förskola

Lagar mat till barnen på förskolan.

 

Sörbygården, Hedekas

Lagar mat till vård- och omsorgsboendet Sörbygården och Hedekas skola. Skoleleverna äter på Sörbygården.

 

Hedekas förskola

Lagar mat till barnen på förskolan.

 

Dinglegården, Dingle

Lagar mat till vård- och omsorgsboendet.

 

Dingle förskola

Lagar mat till barnen på förskolan.

 

Kunskapens Hus, Utvecklingscentrum Munkedal i Dingle

Lagar mat till eleverna på gymnasieprogrammen, vuxenutbildningen samt till konferensbesökare.

 

Hällevadsholms skola, Hällevadsholm

Lagar mat till Hällevadsholms förskola och skola.

 

Centrumskolan

Lagar mat till barnen på skolan.

Mottagningskök

Bruksskolan

Mottagningsenheter

Ekebackens vård- och omsorgsboende

Herrgårdens förskola

Älgens förskola

 

Mat i förskola

Mat, lunch i grundskola

Mat på äldreboende

 

Lokalvårdsenheten

Lokalvårdsenheten ansvarar för städning i kommunala verksamhetslokaler.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion