Samverkan Munkedal, Lysekil och Sotenäs

Munkedals, Lysekils och Sotenäs kommuner har sedan 2012 samverkan inom tre olika områden.

Samverkansform

Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner har sedan 2012 en samverkan inom områdena IT, lön och miljötillsyn där samverkansformerna är avtalssamverkan.


Samgåendet mellan kommunerna inom dessa områden syftar i huvudsak till att skapa förutsättningar för en organisation med en minskad sårbarhet, ökad effektivitet, optimerat resursutnyttjande med hög kompetens och service.


Den övergripande strategiska styrningen inom områdena IT, lön och miljötillsyn sker genom samverkansråd. Rådet består av kommunstyrelsernas ordförande och oppositionsråd samt kommundirektörerna. Den strategiska styrningen sker genom kommundirektörerna som utgör styrgrupp och som även säkerställer inflytande från berörda kommuner.


Budget- och målstyrning sker enligt värdkommunens principer där värdkommunen fastställer årlig drift- och investeringsbudget efter samråd med samverkande kommuner.

IT

Lysekils kommun är värdkommun för den gemensamma IT-avdelningen, SML-IT, sedan 2012 som ska för de samverkande kommunernas räkning utföra följande uppgifter:

 • Tillhandahålla ändamålsenlig IT-drift, support och stöd
 • Upprätthållande av servicenivåer och kvalitet för tillhandahållna tjänster
 • Utveckling av Lysekils, Munkedals och Sotenäs IT-miljö
 • Efterlevnad av regler, riktlinjer och styrande verksamhetsbehov

Lön

Munkedals kommun är värdkommun för den gemensamma lönefunktionen sedan 2013 som ska för de samverkande kommunernas räkning utföra följande uppgifter:

 • Löneadministration
 • Utbildning och support i lönesystemet
 • Rådgivning i tillämpning av lagar, avtal och regler
 • Uttag av data och statistik
 • Systemförvaltning
 • Pensions- och försäkringsadministration

Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Sotenäs kommun är värdkommun för den gemensamma miljöenheten (tidigare miljönämnd) sedan 2013 som för de samverkande kommunernas räkning utför följande uppgifter:


Bedriva tillsyn och prövning inom flera lagstiftningsområden såsom:

 • Miljöbalken
 • Livsmedelslagen
 • Lagen om tobak och liknande produkter
 • Vissa receptfria läkemedel

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Fredrick Göthberg