Ekonomi

Ekonomi och budget

I kommunallagen anges att för den kommunala verksamheten ska det finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl ekonomi som verksamhet. Kommunfullmäktige har antagit tre finansiella inriktningsmål och fyra inriktningsmål för verksamheten. Samtliga mål följs upp i samband med delårs- och årsbokslut.


För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning ska det genomsnittliga resultatet de senaste tio åren uppgå till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag under planeringsåren

Övergripande ekonomiskt mål

Utifrån de finansiella inriktningsmålen är det avsatt medel för att uppnå de finansiella resultatmålen för budget 2024.

  • Årets resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generellt statsbidrag.
  • Självfinansieringsgrad av investeringar ska minst uppgå till 50 procent.
  • Kommunkoncernen ska ha en soliditet inklusive pensionsförpliktelser om minst 10 procent.

 


Driftbudgeten för kommunens verksamheter, exklusive de kommunala bolagen, ligger på 722,3 miljoner kronor för 2024.


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Anna Josefsson