Årsredovisning 2017

Sammanfattning

Året 2017 sammanfattas med ett starkt resultat och en måluppfyllelse som fortsatt pekar i positiv riktning.

Årets resultat och nettokostnadsutveckling

För året redovisas ett överskott på 50,8 miljoner kronor vilket är en ytterligare förbättring av föregående års resultat som uppgick till 39,6 miljoner kronor. Årets starka resultat är 38,1 miljoner kronor bättre än budget och beror till största del på vinster vid försäljning av fastigheter. De senaste åren kännetecknas av förstärkning av intäkter från staten. Från december 2015 har kommunen erhållit totalt 31,4 miljoner kronor i extra statsbidrag för flyktingverksamheten varav 10,7 miljoner kronor avser 2017. Under året har dock ersättningen från Migrationsverket minskat. Skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår totalt till 636,6 miljoner kronor vilket är en ökning med 4,7 procent från föregående år. Den genomsnittliga nettokostnadsökningen under de tre senaste åren uppgår till 3,4 procent. Motsvarande ökning av skatter och generella statsbidrag uppgår till 6,6 procent vilket är mycket positivt.

Soliditet och eget kapital

Det goda resultatet medför att kommunens egna kapital förstärks väsentligt med 22,1 procent. Att soliditeten ökat markant beror på årets starka resultat i kombination med en måttlig ökning av balansomslutningen. Detta gäller även när samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt räknas in.

Årets investeringar

Investeringsvolymen för året uppgick till 51,3 miljoner kronor vilket är i nivå med budget. Investeringstakten de senaste tre åren ligger på 38 miljoner kronor per år. Självfinansieringsgraden är tack vare det starka resultatet fortsatt betydligt över 100 procent och uppgick till 142 procent (föregående år 294 procent).

Årsredovisningens syfte

Munkedals kommuns årsredovisning vänder sig både till kommunens förtroendevalda och externa intressenter. Den produceras av kommunstyrelsens ekonomienhet för kommunstyrelsen som är ansvarig för produkten.

 

Årsredovisningen ska redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Genom antagande av årsredovisningen ger Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen ansvarsfrihet för året som gått.

 

Sammanfattning nyckeltal


2016

2017

Skattesats, kr

23,63

23,63

Årets resultat, mkr

39,6

50,8

Investeringsvolym, mkr

20,9

51,3

Låneskuld, mkr

217,2

184,7

Soliditet, %

35,9

58


Nyckeltal kommunkoncernen


2016

2017

Årets resultat, mkr

37,7

47,7

Låneskuld, mkr

491

492

Soliditet, %

27,6

29,7

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Fredriksson