Årsredovisning 2019

Sammanfattning

Året 2019 sammanfattas med ett bra resultat och en måluppfyllelse som fortsatt pekar i positiv riktning.

Årets resultat och nettokostnadsutveckling

Årets resultat för 2019 uppgår till 28,9 mnkr vilket är 16,4 mnkr högre än föregående år och betydligt över det budgeterade resultatet på 13,3 mnkr. Ökningen beror i huvudsak på överskott från fastighetsförsäljning med 8,3 mnkr samt en gynnsam utveckling av skatte- och bidragsintäkter. Årets resultat i relation till skatter och generella statsbidrag är 4,2 procent vilket är över resultatmålet för året på 2,0 procent.


De senaste åren kännetecknas av förstärkning av intäkter från staten. Från december 2015 har kommunen mottagit totalt 47,7 mnkr i extra statsbidrag för flyktingverksamheten varav 7,0 mnkr avser 2019. Under året har dock ersättningen från Migrationsverket minskat.


Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med 5,3 procent. Den genomsnittliga nettokostnadsökningen under de tre senaste åren uppgår till 5,2 procent. Motsvarande ökning av skatter och generella statsbidrag uppgår till 4,2 procent.

Soliditet och eget kapital

Årets resultat medför att kommunens egna kapital förstärks med 4,4 procent. Att soliditeten ökat beror på årets positiva resultat i kombination med en måttlig ökning av balansomslutningen. Detta gäller även när samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt räknas in.

Årets investeringar

Årets resultat medför att kommunens egna kapital förstärks med 9,9 procent och soliditeten förbättras med 0,9 procentenheter till 45,0 procent. Inklusive alla pensionsåtaganden är kommunens soliditet 16,3 procent vilket är en förbättring med 3,8 procentenheter jämfört med 2018.

Årsredovisningens syfte

Munkedals kommuns årsredovisning vänder sig både till kommunens förtroendevalda och externa intressenter. Den produceras av kommunstyrelsens ekonomienhet för kommunstyrelsen som är ansvarig för produkten.


Årsredovisningen ska redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Genom antagande av årsredovisningen ger Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen ansvarsfrihet för året som gått.


Nyckeltal i kommunen


2018

2019

Skattesats, %

23,63

23,63

Årets resultat, mkr

12

29

Investeringsvolym, mkr

28

57

Låneskuld, mkr

191

193

Soliditet, %

44

45


Nyckeltal kommunkoncernen


2018

2019

Årets resultat, mkr

15

29

Låneskuld, mkr

535

550

Soliditet, %

29

30

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Fredriksson