Årsredovisning 2022

Sammanfattning

Året 2022 sammanfattas med ett positivt resultat som dock är lägre än budgeterat samt en måluppfyllelse som delvis pekar i positiv riktning.

 

Årets resultat och nettokostnadsutveckling

Årets resultat för 2022 uppgår till 10,3 mnkr vilket är lägre än det budgeterade resultatet på 14,9 mnkr. Årets resultat i relation till skatter och generella statsbidrag är 1,3 procent vilket är under resultatmålet för året på 2,0 procent.

 

Det senaste året har ökningen av nettokostnader varit högre än ökning av skatteintäkter och generella statsbidrag. Den genomsnittliga ökningen av nettokostnader de senaste tre åren är 5,1 procent, vilket är högre än motsvarande ökning av skatte- och bidragsintäkter som uppgår till 4,0 procent.


Soliditet

Det låga resultatet medför att kommunens soliditet försämras med sex procentenheter till 49 procent. Inklusive alla pensionsåtaganden är kommunens soliditet 25,5 procent.

 

Årets investeringar

Investeringsvolymen under året, inklusive exploateringsverksamheten, uppgår till 151,2 mnkr vilket är högre jämfört med föregående år men under budgeterad nivå. Investeringstakten de senaste tre åren ligger på 104,2 mnkr per år. Den relativt höga investeringsvolymen medför att självfinansierings­graden hamnar under 100 procent och uppgår till 25 procent.

 

Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen för 2022 visar att de finansiella målen för god ekonomisk hushållning ej är uppfyllda och att av de fyra inriktningsmålen är tre i hög grad uppfyllda och ett delvis uppfyllt.


Årsredovisningens syfte

Munkedals kommuns årsredovisning vänder sig både till kommunens förtroendevalda och externa intressenter. Den produceras av kommunstyrelsens ekonomienhet för kommunstyrelsen som är ansvarig för produkten.

 

Årsredovisningen ska redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Genom antagande av årsredovisningen ger Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen ansvarsfrihet för året som gått.Nyckeltal i kommunen


2021

2022

Skattesats, %

23,63

22,38

Årets resultat, mkr

25

10

Investeringsvolym, mkr

82

151

Låneskuld, mkr

105

168

Soliditet, %

55

49


Nyckeltal kommunkoncernen


2021

2022

Årets resultat, mkr

37

11

Låneskuld, mkr

530

609

Soliditet, %

34

31


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Fredriksson