Budget

Foto på en person som pekar med en penna på ett papper, en annan person håller med handen på ett annat papper.

Budget, mål- och resursplan

I kommunallagen anges att för den kommunala verksamheten ska det finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl ekonomi som verksamhet. Munkedals kommun har definierat termen "god ekonomisk hushållning" som att varje generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar. I god ekonomisk hushållning inryms också kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.


Budgeten, dvs mål-och resursplanen (MRP) är ett av de viktigaste verktygen för styrning och ledning i Munkedals kommun. I MRP ingår sammanfattning av:


  • Omvärldsanalys
  • Kommunfullmäktiges politiska inriktiningsmål (långsiktiga över planeringsperioden), både finansiella och för verksamheten.
  • Planeringsförutsättningar (finansiella politiska resultatmål för budgetåret, befolkningantaganden, tidsplan för budgetprocessen)
  • Utdebitering
  • Investeringplan
  • Ekonomiska budgetramar för nämnderna
  • Nämndernas politiska verksamhetsmål /verksamhetsplaner
  • Konsekvenser av mål och de ekonomiska ramarna

Process

Kommunfullmäktige fastställer senast i juni månad den budget (MRP) inom vilken verksamheten ska bedrivas och alla kostnader ska täckas. Budgeten är alltid överordnad målen.


Kommunfullmäktige fastställer utdebitering, budgetanslag för respektive nämnd samt investeringsbudget.


Nämnderna ansvarar för att verksamheten finansieras inom de ekonomiska ramarna och bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt.

Styr och ledningsystem

För att säkerställa att de mål kommunfullmäktige sätter
upp för verksamheten uppnås (enligt KL), att resurser används på ett effektivt sätt, att verksamheten genomförs med god kvalitet och ständigt arbetar med utveckling och förbättring behövs ett ledningssystem, detta också för att
säkerställa ett gemensamt arbetssätt. Ledningssystemet kan ses som ett ramverk hur styrning och utveckling av verksamheten.


Förvaltningen har mot bakgrund av ny politisk
organisation samt att man var fjärde år ska se över styrdokumentet, gjort en översyn av Munkedals styr -och ledningssystem under 2018. Den är nu anpassad utifrån den
nya politiska och förvaltningsorganisation som kommer att gälla från och med 2019-01-01. Översynen avser styrningen för kommunal verksamhet oavsett organisationsform. I och med översyn av styrmodellen lyfts även uppdatering av regler för ekonomi -och verksamhetsstyrning upp då de har
koppling till varandra. 

Resursfördelningsmodell

Ny resursfördelningsmodell implementeras i budget 2018. Modellen innebär att Kommunfullmäktige fördelar medel till nämnd utifrån förändringar i demografin. Modellen tillämpas inom områdena äldreomsorg och stora delar inom Barn och utbildning så som förskola, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola och gymnasiet.

Modellen utgår från befolkningsprognos,nyttjandegrad och prislappar för varje ålderskategori.


En översyn görs inom äldreomsorgens tilldelning och ny modell blir aktuell i budget 2020.

Budget Munkedals kommun

Senast ändrad:

Sidansvarig: Anna Josefsson