Budget 2016-2017

Mål och Resursplan 2016-2019,
Budget 2016-2017

Kommunala utdebiteringen

Den kommunala utdebiteringen uppgår till 22,68 kronor för år 2015. Inför 2016 beslutades den höjas till 23,63 kr, en ökning med 95 öre.

Finansiella resultatmål 2016-2017

  • Budgeterat resultat för 2016 är 11,4 miljoner kronor (2,0 % av skatter och bidrag)
  • Budgeterat resultat för 2017 är 11,8 miljoner kronor (2,0 % av skatter och bidrag)
  • 30,0 mnkr i inveseringar årligen
  • Soliditeten ökning med 0,8 precentenheter årligen
  • Befolkningsmål 10 220

 

Kommunfullmäktige beslutade att resultatet är 2 % av skatter och bidrag för budget 2016, dvs 11,8 mnkr utifrån de långsiktiga finansiella inriktningsmål är antagna och gäller för perioden 2015-2019.

Målstyrning

Verksamhetens inriktningsmål utgår från vision 2025.

Inrikningsmål

Kommunfullmäktige antar inriktningsmål utifrån sin programförklaring. Verksamhetens inriktningsmål ska ge en allmän inriktning för verskamheten under de kommande fyra åren. Utifrån S,C och Mp:s programförklaring för planeringsperioden 2016-2019 har nio inriktningsmål upprättats.

Resultatmål

Utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål tar nämnderna i god dialog med verksamhetsföreträdare fram resultatmål för två år med utgångspunkt av de de ekonomiska ramarna.

 

Dessa mål visar för förvaltningen vad som ska göras. Målen ska vara uppföljnings- och mätbara. 40 resultatmål med indikatorer har tagits fram för 2016-2017.

Verksamhetsmål

Under hösten arbetar versksamheten med att bryta ner nämndens resultatmål till sina verksamhetsmål, och därefter till aktiviteter på enhetsnivå.

Nämndernas ekonomiska ramar

Alla nämnder kompenseras för beräknade löneökningar, prisökning och kapitalkostnader. Centralt avsatt 16,2 mnkr som fördelas ut till nämnderna.

Obalanser i verksamheterna

Stora obalanser finns inom verksamheterna. 25 mnkr beräknades vara ofinansierad från föregående år. Stora volymökningar och obalanser finns innom främst sektorerna Vård och Omsorg samt Stöd. Främst beror det på volymökningar inom hemtjänst och köp av institutionsplaceringar för barn. För att kunna finansiera dessa utökningar krävs anpassningar med motsvarande summa. I och med utökad ram och viss anpassning inom verksamheten har budgetbalans skapats.

 

Under hösten 2015 redovisades ytterligare obalanser inom främst hemtjänst, ökat antal barn förskola/grundskola.

Skattehöjning

Skattehöjninen på 95 öre genererar ökade skatteintäkter med 17,5 mnkr. 5,7 mnkr av dessa återställer det budgeterade resultatet till 2 % av skatter och bidrag. Resterande medel läggs till kommunstyrelsens förfogande 11,4 mnkr.

Kommunstyrelsen ram

Kommunstyrelsen har fått en ökad ram år 2016 jämfört med år 2015 med 16,3 mnkr utöver de centralt avsatta pris och löneuppräkningssumman.


Särskilda satsningar kommer att göras under 2016-2017 utifrån majoritetens inriktning med det ökade anslaget (11,4 mnkr).

Inför år 2017 har kommunstyrelsen en minskad ram på 1,8 mnkr.

 

Gemensama driftorganisationer under Kommunstyrelsen

  • Utökning av medlemsavgift på +0,128 mnkr till räddningstjänstförbundet Mitt Bohsulän
  • IT-verksamheten har besparingskrav på 2 % 0,416 mnkr men uppräkning med 2,7 % vilket är i princip oförändrad ram
  • Miljöverksamheten har besparingskrav på 2 % 0,114 mnkr varav Munkedals del 0,040 mnkr

Byggnadsnämndens ram

Byggnadsnämnden ram för år 2016-2017 är oförändrad. Endast kompensation för löneökningar och prisökning.

Lönenämnden​s ram

​Lönenämnden har en minskad ram på 0,160 mnkr, varav Munkedals del är 0,046 mnkr.

Smånämndernas ram

Övriga nämnder har oförändrad ram för åren 2016-2017.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Anna Josefsson